Hauptseite Teoria notiunilor

Teoria notiunilor

0 / 0
Wie gefällt Ihnen dieses Buch?
Wie ist die Qualität der Datei?
Herunterladen Sie das Buch, um Ihre Qualität zu bewerten
Wie ist die Qualität der heruntergeladenen Dateien?
Jahr:
1925
Verlag:
Casa Scoalelor
Sprache:
romanian
Seiten:
232
Datei:
PDF, 10,13 MB
Herunterladen (pdf, 10,13 MB)

Am meisten angefragte Begriffe

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Sie können die Buchrezension schreiben oder über Ihre Erfahrung berichten. Ihre Meinung über das gelesene Buch ist interessant für andere Leser. Unabhängig davon, ob Sie das Buch mögen oder nicht, kann Ihre ehrliche und ausführliche Beschreibung anderen Leuten beim Suchen von Büchern helfen.
2

Etica lui Epicur

Jahr:
1972
Sprache:
romanian
Datei:
PDF, 3,07 MB
0 / 0
DIN

�

PUBLICA ŢIUNILE CASEI ŞCOA:LELO
BIBLIO'fECA

IOAN

PEDAGOGICĂ

No. 27

PETROVICI

PROFESOR UNIVERSITAR

TEORIA NOTIUNILOR
-

,

.

EDIŢIA II-a

-�-

BUCUREŞTI
TIPOGRAfIA eJOCKEY-CLUB.

.1-

ION C. VĂCĂRESCU
NO. 4, STRADA UMBREI, No. 4
1925

_1

IOAN

PETROVICl

PROFESOR UNIVERSITAR

TEORIA NOŢIUNILOR
EDIŢIA II-a

:13"tJdUREŞT:t
Tl:P. ".TOCKEY.CLUB

«

,

·

ION O.

VACARESCU

4, STRADA UI\aBRET, 4
19'24

PREFAŢĂ LA EDIŢIA 11-a
Revizltind tc.rtnl celei d'intâi edifii a acestui studiu
lilo<:ofic (ape[ntt p1·ima oare[ în 1910), am rămas cu

fără a-mi fi schimbat câtuşi de puţin
idrilc, aste{;:,i l'aşi sc1·i cu t ot u l altfel. Este şi natural
imp1·csiunca că,

ca dupc[ o trecere de cincisprezece ani, în care s'au
wlc[ogat noi lectw·i şi am avut re[gaz pentru meditări
mai îndelungi, acclm·aşi idei

se[ le dau altă expre­

.siune, ilustutrea lor s'o fac cu alte exemple şi să mă
sp1·ijin în parte pc alte citaţiuni. Dacă ar fi să pun
,zr a co )'(l acest sludin de tinereţă cu starea actuală a
·w1

�twfclor şi 1'CfLccfinnilor mele, ar trelmi se'i-l fac

sc'i s lfcre o transfm·mm·c,

care ar

echivala în multe

locm·i cn o nour'i rcdacfiunc.

JJI'wn în t1·e b at înse[ dace[ uu este mai bine - acmn
mi se cere a doua e(lijiune - se[-l retipe[resc

că

hdocm ai, 1ne'irginindn-1nă numai la complecte'iri uşoare
;<:i neînsemnate cm·ecţinni.

JJJi s'a pe[rut că· există motive destul de serioase
pentru a adopta această solnţiune.
01·ice lucm1·e de felul acesta, cu titl1tl şi confinutul

JJe ca re l'a avut, alceltueşte un fel de individualitate,
legate[ de data
·.rereite

o

p1·imei sale apm·ifii.

in fluenfe[

asupra altor

Ea a Jmtut să

capete

şi

altor

<:ericri, - şi, fc'iJ ·ă a cxaom·a însemnătatea studiului

de

lafc'i,

mi se va în,qădut să

observ

că

şi-a avut

111 ica lui îm·âurire in litemtllra filosof ică 1·omânească,

Teoria Noţiunilor

4

-------

fiind citat şi uneon luat d14;.pt caletn:x'i ele scrieri ele
: .
Afw ă de aceasta se mai
logică apărute mai

apoi.

poate întâmpla - d; upă cuni a avut şi lucrana mea

norocul - ca o scrim·e să asvâ1·le pentru întâia oan'i
idei, pe care mai tâ?·ziu, in mod independent, să le
formuleze şi alfii, cu mai uzaTe răsunet, folosindu-se
între altele de-o Zimbet mai cunoscut({.
Aceste consideraţii dau ([J·eptul unei asemenea lu­
cn'iri S(t i se 1·esgJecte fonna

în

ca1·e

s'a

înfl"i(işat

întâia oară, în o1·ice caz recomancl(t ca ea set nu fie
supuset unei prefaceri aşa ele radicale, încât set devie

alta.

Chiar

stilului,

elin punctul ele

intercalări p1·ea

sunt tocmai binevenite.

veclm·e

nouă

nu

Cât desp1·e lucnt1'ile cm·e nu

se 'g(tsesc în te.rtul acestui studiu,

fi int1·oclus dac(t

al omogenPităjii

mw·i de pagw�

dar pe cm·e le-aş

1l redactam ast(tzi, - Îmi n'imâne

oricând posibilitatea de-a sc1·ie alte Cet1'fi în care să
le pot face un locuşo1·.
a

O singun'i 1'cstriefic tJ·clmc t'c'icută la ar'est 1/W(l de
vedea şi la ideia 1·espeeletrei wwi te.rt ]Jrimitiv.

Subt nici un cuvânt nu pot fi pc'lstrule lnc1·m·i pe

care autontl le cousiclen'i eronate.
găsit

ele

'acestea - în

puncte

de

Şi

întrncilt s'au

detaliu - s'au şi

făcut pe ici, pe colo, unele îndre]Jtâri.
Iaşi, Decembrie 1924

1. PETROVICI

TEORIA NOŢIUNILOR
CAP. I.

Introducere.
r.

Câteva definiţii ale logicei.
asupra ei.

-

-

2. Definiţia preferată, cu lămuriri

3· Definiţii antropomorfice.

-

4· Concepţi i exa­

·gerate despre Logică.- ,s. Controverse mai vechi.- 6. Contro­
verse n ouă.- 7· Logica ştiinţă normativă.

1.

Teoria noţiunilor este o parte fundamentală a
ştiinţei Logicei. Şi cum orice ştiinţă nu se alcătueşte
dintr'o j uxtapunere de chestii, ci formează cu ele un
organism unitar, a tracta o chestiune din tr'o ştiinţă ,
însemnează nu numai a analiza şi descrie aspectele ei
interne, ci a preciza totodată şi raporturile sale externe
cu cadrul în care se află înglobată. De aci necesi tatea
de a complica desvol tarea proprie a chestiunii speciale,
cu schiţarea acelui cadru general; de aci trebueşte a
descrie cât de puţin unitatea cea mare, înainte de-a
expune caracterele celei mai mici; de ac!, în cazul nostru,
mai înainte de·a vorbi mai pe larg de noţiuni , vom
vorbi în rezumat despre Logică în general.
Cea mai succintă formă în care s'ar putea executa
sarcina noastră prealabilă- care este răspunsul Ia între­
barea : Ce este şi ce voeşte Logica - ar fi să î nfăţişăm
definiţia acestei ştiinţe. Din păcate însă, disciplina de
care ne ocupăm, cu toate că suferă poate în soluţiile

6

Teoda Noţiunilor

sal e d e m ai pu ţină controversa, şi este în genere mai
puţ i n supusă prefacerilor decât alte ştiinţi, cu toatft
relaliva s tatornicie a acbizi ţiilor şi deosebita claritate a
mai tuturor d omeniilor -sale, c u toate acestea nu s'a
bucurat de o definiţie c o nstan tă , la speci ali ş tii care s'au
cercat a o defini. Fie din c au z a privirii unilaterale, fie
din vari a ta considerare a un or motive externe dome­
niului ei, am avut şi avem mai m ulte definiţii, a căror
revi stă se impune m ai înainte de-a ne opri la una în
chip definitiv. Vom înş i r a principalele definiţii care se
află1 fără a le mai însoţl. întotdeduna de numele pări ntelui
lor, întrucât, majorit atea - de m ul t ă vrem e împărt ăşi te
colectiv- circulă astăzi în atmosfera ştiinţifică, libere,
desprin se de nu me le acelora dela care a u purces.
O definiţie cunoscută a logicei, e că dânsa este «Ştiinţa
argumentării)>, i ar alta n1,1 mai puţin răspândită : Logica
e «arta cugelârii)> 1). Fiecare din ac est e două definiţii are
câte o parte s uperi oa ră şi a l t a inferioară celeilalte. E
m ai p ro prie denumirea de ştiinţă de c ât aceea de ar t ă,
de oarece aceasta. din urmă pri veşte excluziv partea
practică a chestiunii, lă sând afară din e ti chet a ei izvoa­
rele teoretice, pe c a re pra c tic a se înte meia ză . Dar esen­
ţialul este tocmai baza teoretică, a că1 ui cercetare în să
formează o «ş tiin ţ ă » nu o � ar tă >> , Scopul practic, serv i ci ul
care se aduC'e omului, lucruri fo a rte import ante, fără
îndoială! Dar o artă nu este ni cio d a t ă autonomă, ci
depinde de· o ş tiin ţă, - şi fireşte arta cugetării nu se
abate dela asta. T n ce priveşte a doua parte a c elor două
definiţiuni, definiţia din urmă se înfăţişează m ai bine
1) :blrima e

găsi chiar în

folosită şi

subtitlul

în

Logica lui Maiorescu; a doua se poate

Logicei de la Port Royal (Notă la Ed. II-a)

introducere

·
·
decât acea d'intâiu. Pentrucă vorba « cugetare» e mai
largă şi comprehensivă decât este cuvântul « argumentare».
Potrivit cu sensul obişnuit al cuvintelor, prin argumen­
tare nu se în ţelege totalitatea fuucţiunilor intelectuale;
şi nu orice activitate ştiin ţifică în cape cu înlesnire subt
această denumire. Prin urm are, din pricina caracterului
specializa t al acestui cuvânt, el se arată impropriu să
cuprÎridă toate operaţiile logice, şi e probabil că şi
această definiţie a isvorît tot di ntr'o privire unilaterală,
care a îngustat ţin utul şt iinţei noastre, mărginindu-l la
acel fenomen, ce a putut la un momen t să pară mai cu
relief şi mai prf gnant.
S'ar părea atunci că împreunâud Ia olaltă părţile bune
ale ambelor defini ţii de m ai sus, vom căpăta definiţia
fără . de cusur. Şi în adevăr, o astfel de combinare, puţin
schimbată în sensul unei mai mari preciziuni, este o a
treia definire a Logicei, poate şi mai populară clccât
celelalte, o defini ţie care trece o arecum din mână în
mână : Logica este ştiinţa leg�'lo1· inteHgenţei sau a
legilor raţi�u�ii Această definiţie cuprinde o mare parte
de adevăr, dar credem că nici dânsa n u este mu1ţumi­
toare. Fără îndoială, insuficienţele definiţiei de faţă au
o origină mai scuzabi lă decât curata unilateralit a te din
care au reeşit acele discutate la începuf. Ceva unilate­
ralitate a fost desigur şi aici; dar, cum vom vedea î ndată,
forma acestei definiţii a m ai avut drept cauză şi nece·
sitatea de a se face măcar indirect o distineţie ÎnEem­
nată, care fereşte de amestec domeniul ştiinţei logicei
de acela al altei ştiinţi învecinate. Cum spuneam însă,
nici această ultimă definiţie citată n u este satisfăcătoare,
şi auume pentru trei motive deosebi te.
1) Spunându-se că logica e ştiinţa legilor inteligenţei
.

.

8

Teoria N oţinnilor

nu se expnma prin aceasta caracterul de Universalitate
pe care îl au legile logice, de fapt. Ai crede că eşti în
faţa unor legi aplicabile numai la o categorie anumită
de fenomene-inteligenţile omeneşti - tot aşa după cum
legile ehi miei se aplică numai corn binării corpurilor, şi
cele ale mecanicei numai fenomenelor ele mişcare. E
drept acuma că legile inteligenţei capătă universalitatea
printr'o reflecţie ulterioară ; fiindcă după cu ni toate
corpurile răsfrânte într'o oglindă trebuesc să se supună
legilor oglinzii, tot aşa orice fenomen care vine la cunoş­
tinţa noastră - şi pentru noi există doar atunci- trebue
să se conforme legilor inteligenţei. Dar această univer­
salitate, cu toate că alrătueşte unul din caracterele
esenţiale ale legilor logicE', nu răsare nemijlocit din
definiţiune. Când ·vei spune de pildă că matematica e
ştiinţa mărimilor, din cuvântul «mărime», aplicabil tuturor
realităţilor, decurge îndată universal itatea legilor mate­
matice. Pe când universal itatea legilor logice, în definiţia
discutată, reese numai printr'un act de reflecţiune poste­
rioară, asupra noţiunii de «inteligenţă », care la -prima
înfăţişare nu rezumă decât o categorie de fenomene
speciale. P;·in urmare, acea însuşire esenţială a rapor­
turilor logice este rămasă neexprimată, sau este expri mată
indirect, enunţându-se numai condiţia elin care ea rezultă
mai apoi, - este cu alte cuvinte, rostită prin altă noţiune,
arătată si mbolic, dacă nu chiar figurativ. Avem aşa dar,
din p unctul acesta de vedere, o definiţie implicită, nu
explicită, şi prin urmare imperfectă.
2) Expresiunea de legi ale inteligenţei, poate da loc
la o confuziune, care trebue evitată, în orice împrej urare,
din răsputeri. E vorba să nu se amestece caracterul
legilor logice cu acel al altor legi ale sufletului nostru';

Introducere
e

9

vorba să se înlăture eventuala subsumare a legilor
logice la rubrica legilor psihice, ceeace conduce în deobşte
la acea concepţie greşită care poartă numele de psaw­
logisrn. Când vorbeşti însă de legi ale inteligenţei, te
poţi gândi la nişte legi care stăpânesc manifestările
intelectului nostru şi indică geneza lor, tot aşa după
cum legea de asociare arată norm a împreunării repre�
zentărilor, după cum legea lui \Veber-Fechner, exprimă
r�:lportul numeric dintre senzaţii şi excitărL Te poţi gândi,
prin urmare, la anumite legi psihice, şi pri n aceasta se
pierde din vedere caracterul Esenţia lmente obiectiv al
legi lor logice. Acestor legi, care formează instanţa supremă
ce hotălăşte reali tatea sau irealitatea unui lucru, în
această defini ţie, departe de a lăsa să li se stră vadă
acest caracter important, li se dă - din neprecizia expre­
siunii --un veşmânt subiectiv, în orice caz nu se distinge
între ele şi alte legi, curat subiective, cărora inteligenţa
noastră se supu ne, în cali tate de fenomen de conştiinţ.fi,
de fenomen sufletesr. Legile apercepţiunii (care ocupă
o largă parte în Psihologi a lui 1Vundt) sunt şi ele legi
ale intel igenţei, în ambele ei f0rme plincipale, ca imagi­
naţie şi cugetare logică. 1) Dar ele sunt cu adevărat legi
psihice, fiindcă explică modul de apariţie şi desvoltare,
în conştiinţă, a fenomenului intelectual . Ele sunt nişte
legi subiective, speci�le, cu o sferă de aplicaţie mărginită.
Cu totul alta sunt legile logice, şi chiar dacă dintr'un
alt punct de vedere sunt şi ele în inteligenţă şi ale
inteligenţei, trebueşte să evităm în definiţie de a -le
amesteca cu altele absolut heterogene. Fiindcă în această
promiscuitate se pot două lucruri Întâmpla: Sau le uităm
1) Grund1·iss der P�ychologt'e,

pp. 322-330.

10

Teoria Noţiunilor

caracterul de obiectivitate (pe lângă acel de universali­
tate), le confundăm cu totul în masşa fenomenelor sufle­
teşti şi atunci avem o i coană desfigurată despre ceeace
sunt. Sau le reţinem acele caractE're superioare, dar
identificându-le totuş ca natură cu restul proceselor
psihice, aj ungem a considm a vieaţa noastră sufletească
ereatoare de norme obiective, universale, iar ştiinţa
Psihologiei, ştiinţa de bază a tuturor ştiinţelor. Aceasta
e ce se chiamă, propriu vorbind, Psiholog1'sm. Iar în cazul
când nu vom cădea în niciuna din aceste două Jlerspective,
pri ma falşă, a doua şi contrazicătoare şi vom avP.a clară
în minte deosebirea dintre legile logice obiective şi acele
psihice subiecti ve, nu înţelegem de ce am du primelor
o definiţie similară cu denumirea unui fragment al acelor
din urmă. In orice caz, şi din a ceasta de a doua pricină
definiţia examinată nu este satisfăcătoare.
3) In fine, mai vi ne o ultimă consideraţiP. Să tre­
cem un moment cu vederea toate întârnpinările aduse
până acum. Să presupunem că denurnind legile în ches ­
tiune, pur si simplu «lrgi ale inteligenţei» ni ci n'ar
risca să se confunde cu altele heterogene, nici nu s'ar
nesocoti într'o măsură serioasă caracterul de universalitate
care trebue semnalat. Să presupunem c& s'ar înţelege
repede şi dela sine că nişte legi ca re sunt ale inteli­
genţei mai su nt şi ale tuturor fenomenelor în univers,
că legile gândirii aparţin fatal şi tuturor obiecteloT
gândite, totuşi definiţia aceea n'ar fi lipsită de cusur.
De oarece chi ar trecând atâtea lucruri cu vederea, defi­
nind totuşi legile logi ce, legi ale gândirii sau inteligenţei,
urmează cel puţin că ele, î n o{a1·ă de obiectele gândite
(implicit înţelese) se aplică gândirii ca atare, izolat
luate, şi în pri mul loc ei.

lntrodncere

11

Dar tocmai aceasta nu corespunde situaţiei de fapt ;
sau aceasta n'ar corespunde decât num ai în cazul când
inteligenţa noastră ar putea să func·ţioneze cât de puţin
şi goală, lipsită de un obiect cugetat. Mania şi uneori
necesitatea de a se face comparări intuitive, a asemănat
adeseori inteligenţa noastră cu un inst rum ent de prin­
dere a obiectelor, cu un fel de cleşte sau de braţ a pu­
cător. Din această cauză s'a trecut adeseori cu vederea
peste unele distincţii importante. Cleştele sau braţul pot
funcţiona şi în gol, mai exact, dela punctul unde cleş­
tele se găseşte până la locul unde se află obiectul dorit,
el trebue să străbată un spaţiu, să se pregătească pentru
apucare şi în fine să execute operaţia, faze care cons­
titue pentru cleşte (sau braţ) o funcţionare a lui proprie,
{ă1·ă obiect. Urmă de aşa ceva nu poate să se întâl­
nească la inteligen ta noastră. Nu poate fi vorba de a
descoperi, în gândire, o funcţionare constatabilă, înain te
de apucarea obiectului. Gândirea începe odată cu obiec­
tul gândit; şi legile gândi rii nu se dau în veci la
iveal ă decât aplieându-Re vreunui obiect al cugetării,
numai în calitate de legi ale obiectelor cugetate. Dacă
lucrurile se prezintă ast fel, avem un motiv şi mai m ult
să înlăturăm acea definiţiP, sau să-i dăm o utiHzare
subsidiară, aşa după cum vom şi face până la sfât·şit.
Deocamdată, din t oate aceste discuţiuni, reese lucrul
următor : Intrucât nu descoperim legile logice la o func­
ţionare a inteligenţei fără vreu n obiect cugetat, căci o
astfel de funcţionare nu există ; î ntrucât legil e acestea
au o aplicaţie universală, de oarece nu po�te să existe
pentru noi o realitate răzvrătită Împotriva lor ; În inte­
resul de a nu fi confundate cu legi de altă extensiune
şi absolut cu alte caractere, trebueşte, abandonându- se

12

'teoria Noţlunilor

principiul vechii defini ţiuni , să se accentueze ideia că
legile logice sunt legi ale o biectelor gân dite, ale tuturor
acestor obiecte. Această ideie opusă ca principiu celei
combătute, alcătueşte cred un punct es e nţial pentru o
definiţie bună a logicei, form ează fmbrionul definiţiei
exacte, pe care vom căuta s'o complectăm î ndată 1).
2. LPgile l ogi ce sunt aşa dar ale lucrurilor. Trebueşte
însă să precizăm ce anume caractere specifice posedă,
spre deosebire de celelalte l e gi, la care diferitele lucruri
se supun. Un p ri m caracter este acela asupra căruia
am stăruit în de ajuns: universalitatea. Cele mai m ulte
din legile fenomenelor nu au această pretenţiune. L f gea
gravitaţiei de pildă este c ur at fizică, şi dacă s'a vorbit
de g ravitaţi e în vieata sufletească, aceasta în mod figurat,
dându-se acest nume legii de asociare, căreia unii îi
atribuiau în lumea p si hi că act'ea:;� importanţă, care în
natura fizică se recunoaşte legii de gravitaţie. Le gile
logice sunt generale, nu există adevrtr ştiin ţific care srt
') Nu numai partizan al unei definiţii radical-subiective a Lo
gicei, dar făţiş ostil împotriva unei definiri obiective, IIeymans,
în cunoscuta sa lucrare Die GcsetJve unrl Elem ente drs tcissensrltaftlielten
Denl�ens p. Sg scrie:
Dic logischen Gesclte siml m"rltt Gesetxe der
Diuge, sondc1·n oussrltlicsslirltc Gcsehe des Denkens... Explicarea sumară
a acestei atitudini, II. ne-o clă în nrmăt()area propoziţie: .. .. el as
logische Benken zwar scllcinbar auf cl·e RI·scheinnngen selbst,
tatsiichlich aber nur au( die durch d'!s Derken in Urteile umgesrl,>;tcn
Ersclteimm]en sich bezieht . La acestea rdspundem: 1) Nu numai
legile logice, ci oricare specie rle leg-i ştiinţifice nu se referă la
intuiţia brută, ci la fenomenele râncluite în judecaţi. 2) Prin această
rd.ncluire a fenomenelor, nu putem admite că le subiectiviLăm, ci
elin potriva că ne apropiem ele ceeace se numeşte interpretarea lor
obirrlil!'f.

lntâtnpinarea cihta nn poate să zclrnncine punctul nostru de
ve lere. Şi daca nu definim geometiia ştiinţa legilor intniţiei noas­
tre externe, ele ce am da logicei - care e o ştiinţă ele aceiaş
natură - o definiţie subiectivă?

introducere

13

se sustragă lor. Un alt caracter al legilor logice eate
necesitatea. Universalitatea lor nu se întemeiază numai
pe o conatatare obştească, ci şi pe simţimântul impo·
sibilităţii unei excepţii dela ele. In fine un al treilea
caracter al acestor legi este însuşirea de a fi formale.
Legăturile fenomenelor sunt variate în ce priveşte con­
ţinutul, ceeace poate fi comun tuturora este numai forma.
Logica se ocupă cu forme, nu cu raporturi de natură
materială. Cu toate aceste precizări, domeniul logicei nu
se găse�te clar. separat de al altor ştiinţe înrudite.
Fiindcă tot legi ale obiectelor, de natură formală, uni­
versale şi necesare mai sunt şi acele cu care se ocupă
ştiinţele matematice. Raporturile numerice sunt necesare,
"'2 + 2
4 şi nu 5. Sunt formale, de oarece nu atârnă
de conţinutul material al obiectelor, calculul de mai sus
fiind valabil pentru orice fel de lucruri. In fine din
cauza aplicabilităţii lor neîngrădite sunt şi univerEale.
Majoritatea acestor caractere o au şi raporturile geome­
trice ; le lipseşte numai generalitatea, de oarece ele nu
se apliră şi fenomenelor sufleteşti,-o lipsă compensată
de alt fel prin mania noastră de senzibilizare şi spaţia­
lizare a tuturor cugetărilor, prin care operaţie capătă şi
geometria o quasi-universalitate.
Cum vedem, ţinutul logicei nu este îndeajuns deli­
mitat, nici cu semnalarea acestor caractere, pe care le
au efectiv raporturile sale.
Un mij loc de a remedia situaţia ar fi stabilindu-se
un fel de gradare înlăuntrul acestor caractere, şi zicând
că legile logice - ori cât s'ar opune pe alocuri înţelesul
epitetelor-sunt acele, care lo posedă în mod superlativ.
=

14

Teoria Noţiunilor

Logica ar fi . ştiinţa raporturilor celor mai generale 1).
E adevărat că generalitatea raporturilor logice, repre­
zintă un maxim ce nu pare că poate fi aj uns. Partea
cea mai generală. a tuturor legăturilor dintre fenomene,
legătud exprimabile prin judecăţi, este tocm ai faptul
că sunt legături, faptul că constitue j udecăţi, că au acea
formă care le fac să fie o legătură sau o j udecată.
Această formă este ceeace rămâne tuturor raporturilor
ştiinţifice, dacă se face abstracţie, se subtilizează urma
oricărui conţinut. Dar dânsa --forma nu poate fi la
rându-i subtilizată fără a se distruge însăşi noţiunea
de legătură sau raport. Ea dispare prin urm are în ulti­
mul moment.
Cu toate acestea şi prin această gradare a epitetelor,
întrebuinţându�le în de fi niţi a logicei la superlativ, nu se
capătă o enun ţare ferită de obiecţiuni. Fimdcă deşi la
întâia privire nici o generalitate nu poate să se compare
în extenziune cu acele ale ştiinţei noastre, după o scm tă
reflecţiune înslâ. apar şi altele ce le pot rivaliza. In orice
caz cădem în controversă ...
Se cunoaşte atacul sofistic ce s'a adus ştiin ţei logi­
cei, în pretenţiunea ei de a studia forme, ca atare. Nu
există -s'a obiectat - formă goală, fără de cu prins.
Logica prin urmare urmăreşte un obiect imaginar. La
această întâmpinare s'a răspuns că pentru a studia legi
formale nu e nevoe să existe forme care să se poată
goli de orice conţinut, ci ajunge să existe forme nea­
târnate de orice conţinut detennin at,· aju nge să putem
varia cuprinsu l fără să se modifice relaţiile !o ·male.
�

1) Alle sind dariiber einig. dass clie (,rnndgeset e der I ogil· die

ullgemeinsten \Vahrheiten iiberhaupt 5ein sollen

sogennante Erkenntnisproblem, p.

380) .

..

(N elsou.

Ubcr das

Introducere

15

Mai mult decât atâta nu ne trebueşte. O bună clarifi­
care a chestiunii - pe aceste baze - găsim în prefaţa
celei de a două ediţii a cărţii lui Drobisch; «Neue
Darstellung der Logik» (p. IV şi V).
Legile formale sunt neatârnate de orice conţinut
anumit ; dar nu pot fi libere însă de orice conţinut,
De aicea însă urmează o consequenţă importantă. For­
mela logice a vând în totdeauna un cuprins- -indiferent
care - vor fi întotdeauna întovărăşite de ceeace se
g�seşte constant în toate conţinuturile posibile. Ei biue,
în toate acestea se . găseşte statornic însuşirea cât de
vagă de « m ărime», însuşire care nu e de resortul logi­
cei, decât în mod auxiliar. Din această. pricină ş'a şi
susţinut În timpul din urmă, când s'a discutat priori­
tatea raporturilor logicE>, faţă de cele m atematice,
simultaneitatea amânduror. Aşa m atem aticul Hilbert,
se rosteşte în ·privinţa asta în modul următor : «... Dacă
privim lucrurile de aproape, constatăm că în pri ncipiile
logice aşa cum e obiceiul a se prezenta, se găsesc im­
plicat unele noţiuni aritmetice, de fxemplu noţiunea
de grămadă (ensemble), şi în oarecare m ăsură, noţiunea
de număr. Aşa dar ne găsim într'un cerc şi t0cmai
pentru a evita orice paradox, îmi pare necesar a des ­
voita si multan principiile logice şi cele ale aritmet\cei» 1 ) .
De acl se poate vedea că a acorda principiilor logice
o generalitate superioară tuturo.r celorlalte, eşte într'o
m 'h.,ură serioasă riscat. Dar chiar făcând abstracţie de
ac>oste consideraţii, sistemul de delimitare al ştiinţelor
prin gradarea epitetelor caracterizatoare, nu este un
sistem recomandabil, dată fiind elasticitatea cuvintelor

-·

1) Poincare, &ience

et JJietlwde, p. 180.

16

Teoria Noţiunilor

« mai «, «cel m ai«, «foa1 te>>, etc. E nevoe de stabilirea
unor cara�tere clar deosebite, care să se găsească deo·
parte şi să lipsească de altă parte, şi numai în cazul
·
când nu vom putea afla, atunci să ne m ulţumim cu
procedee mai imperfecte.
O deosebire de nuanţă între principiile logice şi
cele m atematice se poate descoperi cu privire la nece­
Bitatea lor. Şi unele şi altele sunt obligatorii, pentru
mintea noastră. După cum nu ne putem închipui ca un
lucru să fie egal cu contrarul său (o abatere dela prin­
cipiul contradicţiunii), tot aşa nu ne putem imagina
două linii paralele care să se întâlnească, un spaţiu
închis de numai do uă drepte etc. Prin urmare întâlnim
la ambele clase de principii caracterul de necesitate,
care nu se găseşte la majoritatea legilor ştiinţifice. Cu
toate acestea, e ceva deosebit între necesitatea logică
şi acea matematică, chiar luând-o pe aceasta în forma
ei cea mai rafinată, acea aritmetică. Imposibilitatea con­
trarului e simţită de ambele părţi ; dar la principiile
logice această imposibilitate este însoţită de o lumi nă,
care lipseşte celorl_alte. Prima apare ca o imposibilitate
de drept ; cea de a doua ca o imposibilitate de fapt.
Prima ca o normă ce trebue să fie, a doua ca o res·
tricţie materială care este. Sunt axiome, fireşte, unele
şi altele, şi în acest înţel es n'au nevoe de demonstrare .
Dar primele apar mai dela sine înţelese, decât celelalto
care sunt impuse, fără a se şti pentru ce. Că pri ntr'un
punct, la o dreaptă, nu se poate duce decât o para­
lelă, e un lucru care se vede, se impune, dar fără a
cuprinde în el însuşi şi motivarea raţională a existenţei
sale. Prindpiile logice par de asta obligatorii pentru
ori şi cine; acele matematice nu e sigur decât că sunt

Introducere

17

necesare pentru noi. Această deosebire de nuanţă a ne­
cesităţii provine de acolo, că ceeace se abate dela prin­
cipiile logice este neapărat iraţional, aceste principii
fiind raţionalitatea î.nsăş. Pe când ce s'ar abate dela
o axiomă, să z icem geometrică, este ireprczentabil fireşte,
dar un iraţional, întrucât aceste principii ale intuiţiei
·nu au pretenţia de a se confunda cu raţiunea. Sau pu­
nând e;hestia altfel, de asupra principiilor matematice
să află altele superioare de unde le poţi depăşi. Acestea
sunt tomai acele logice, care însă nu mai pot să fie
depăşite, dea'3upra lor ne mai având nimic. Aşa se
explică fapt ul că în a fară de geometria intuiţiei noastre
acea Euclideană, s'au m ai conceput şi alte geometrii
posibile, cu alte axiome fundamentale, geometrii numite
în opoziţie cu prima noneuclidiane. Dar a concepe
alte principii logice sau măcar a te îndoi de universa­
litatea lor, este un lucru lipsit de orice valoare, iutrucât
această îndoială se dezvoltă şi reaHzează chiar cu aju­
torul lor. De multă vreme s'a pus în evidenţă faptul
că a te îndoi de axiomele raţiunii, prin chiar aceasta,
le-ai admis. E argumentul care se aduce de regulă în
contra Scepticismului radicaL O desv:oltare a acestui
argument, obişnuit prezentat numai în această formă
sumară, interesează, cred şi discuţia noastră. Princi piile
logice clasice sunt următoarele patru: 1) Principiul
identitatii (A=A); al contrad�'cţiei (A nu poate fi B
şi JVon-B în acelaş ti mp) ; al terţiului exclus (A e
sau B sau Non-B); al raţiunii suficiente (orice lucru
trebue să aibă o raţiune) . A te îndoi de universalitatea
acestor principii, pentru a îngădui existenţa altora, opuse,
însemnează a desfăşura «grosso-modo>> următoarea serie
de propoziţiuni : Principiile logice, în toate împrejurările,
2

lS

Teoria Noţiunilor

1) Se aplică ori nu se aplică?
2) Poate se aplică, poate nu.
B) Sau se aplică, sau n u se aplică.
4) Dacă se aplică, se aplică.
5) Nu se poate şi să se aplice, şi să nu se aplice.
Int:iia şi a treia propoziţiune presupun principiul
terţiului exclus; a doua principiul raţiunii suficiente
(j udecăţile problematice, sunt acele în care îşi fac echi­
libru diferitele raţiuni pro şi contra); a pu..tra principiul
de identitate; a cincea acel al contradicţiei. Pri n urmare
întreg procesul de îndoială şi ref!ecţiune, descompus în
momentele lui elementare, presupune pri ncipiile logice.
Te poţi îndoi de orice; nu însă de elemente care singure
fac posibilă indoiala.
Iată câteva distincţiuni între necesi b tea prînei piilor
logice şi aceia a celor matematice. Neces't'ltea celor
d'intâiu e de o natură m,ti profundă, mai n stlru nci­
nabilă decât a celor_ din urmă. Şi din această pricină
şi universalitatea celor d'intâi apare mai n econdiţionată
decât a celorlalte. Odată prinse aceste nuanţe deose
_
bitoare să vede� cum s'ar putea mai bine exprima.
Mai ales dacă ţinem . seamă şi de diferentele care le
poate simţi ori şi cine în ce priveşte «formalul» logic
şi « formalul matematic, nu putem cuprinde mai simplu
subt o etichetă toate aceste deosebiri, dec:t refer 11d l a
deosebirea d e sediu sufletesc, l a diferenţa de f cţmne
psihică care produce în conştiinţă pe unele şi pe altele.
Pe când princip'ile matematiCe 1ezultă din natu ·a in­
tuiţiunii, legile logice se găsesc în raţiunea noastdi.
Iată care poate fi j ustificarea relativă a acelei definiţii
discutate înainte, în care se spunea că legile logice sunt
legile gândirii sau raţiunii, Această accentuare este ne·

Introducere

19

cesară pentru a se separa într'un mod limpede - cu
evitarea subtilităţilor care nu se pot clar exprima
domeniul logicei de acel al matematiciL Ea formează
un punct al definiţiei, fără a o constitui întreagă.
Prin urmare dupăce ai înşirat caracterele fundamentale
ale legilor logice, urmează să indici nuanţele deosebite
. cu care aceste caractere se înfăţi şează aici, prin arătarea locului sufletesc, în care dânsele se produc. E
desigur în această ultimă parte, o exprimare indirectă,
dar singura mai limpede şi mai uşor de executat.
Atuncea legile logice su'lt acele legi formale, necesare
şi univenale tuturor reaUtdţilor, care se gasesc apriori
in 1·aţiunea noastră. Aprioritatea l egilor logice, face
posibil ca definiţia logicei să poată lu a în variantele
sale- o tinctură m::ti mult sau mai puţin antropo­
morfică. Din această pricină se pot întrebuinţa şi se
întrebuinţează de fapt pentru caracterizarea acestor legi
cuvinte ca «adevăr>> «ştiinţă» «cunoştinţă>>, care au rost
numai în funcţia unui subiect cugetător. Aşa de pildă în loc
srt spunem că legile logice sunt necesare oricării realităţi,
sunt condiţii i ndJSpen13abile oricărei existenţe posibile, în­
trucât faţă de o inteHgenţă cugetătoare o condiţie de exi­
.
stenţă, este o condiţie de a dev dr, putem să spunem că
logica e ştiinţa condiţiunilor indispensabile oricărui
adevăr, pentru a fi adevăr. Fiindcă evident ceeace
într'un li mbaj realist e condiţie indispe1.1sabilă pentru
orice existentă, într'unul antropomorfic e condiţie in­
dispensabilă oricărui adevăr. Ba încă formula din urmă
are avan tajul de a cupri nde o referinţă mai clară la
natura form ală a legilor logice, decât formula realistă,
de oarece se ş tie din experienţă că «apriori» în mintea
noastră nu pot fi decât condiţii formale. -Tot aşa se
-··

-

Teoria N oţiuui lor

20"

p �t întrebuinţa şi celelalte cuvinte antropom orfice, şi
întrucât participă şi educaţia personală a inteligenţilor,
se pot dobândi variate definiţiuni. Dar în loc să fa­
bricăm noi definiţii posibile, vom cita câteva, din opere
moderne. Aşa după Diihring, logica este o doctrină
despre elementele şi felurile de împreunare ale unui
connex ştiinţific» 1) . După lVundt, logica «are să deit
socoteală de acele legi ale gândirii care efectuează
cunoştinţa ştiiinţifică » 2) . Iu"ilpe o defineşte «ştiinţa
principiilor forrnale ale cunoaşterii » 3). Pentru Lipps,
«logica este ştiinţa care desprinde ceeace e aprioric în
orice gândire sau cunoaştere » 4) . Ku vom face critica
nici uneia din aceste defini ţiuni. Din cele desvoltate
până acuma se poate vedeâ dela sine, la care din ele
aşi avea ceva sau aşi avea mai mult de obiectat. Le-am
reprodus fiindcă nici un studiu ştiinţific nu poate să
se ţină cu totul izolat şi mai cu seamă fiindcă aceste
formule variate, în care se accentuează de preferinţă
câte un aspect al lucrurilor, aruncă succesiv l"umini
concentrate asupra tuturor.
3. E de remarcat faptul că în 'literat uea filozofică
predomin ă definiţiile pe care le-am numit, m ai sus,
antropomorfice 5). In ;tfară de avantajul arătat, în afară
de faptul că legile logice se găsesc a priori îa raţiunea
noastră, în afară de motivul că totalitatea fenomenelor
se exprimă mai comod prin cuvântul: cunoşti nţă (şi prin
1) Logik wul lVissenchaftslieol·ie, p. 1.

2)

3)

Logik.

I. Bel. p.

Einleitung in

4) In!talt und

r.

die Philosophie p. 33, 48 şi 49·

Gegcnstand. Pspe!tologie und Loyik p. 557·
") Ca definiţii curat obiective lllenţionăm pe a .lui Rielil (în Hin.
nebergs Kultur der Gegenwart. Systematische Philosophie p. 76)
şi a lui Itelson (în Revue de methaphysique et de morale rgo.J

p. J038).

Introducere

21

urmare legile formale ale tuturor lucrurilor, prin legi ale
cuno,tinţii ştii nţifice)) în afară de toate aceste conside­
raţii, mai intervine încă o cauză care a făcut s� se dea
acestor definiţii ur. veşmânt mai mult subiectiv. Cauza este
că o parte a normelor pe care logi.ca le studiază, şi cărora
cu tot caracterul lor derivat li se dă o importanţă din
ce Îtl ce mai mare, nu sunt norme ale l1tcrurilor / iar
cealaltă parte unde sunt cu adevărat, pri1J?esc dintr'o cauză
binecuvântată, înfătişări · care la prima vedere le întunecă
într'o măsură acest caracter. Se ştie că o diviziune din
ce în ce mai cultiva tă a Logicei, este aceea care poartă
numele de Metodologie, şi care urmăreşte să fixeze, pe
baza experienţei ş tii n ţifice şi a analizei logice, ţinând
seamă de condiţiile generale ale cu noa şte rii noastre,
procedeele cu cari noi a j ungem a prinde adevărul în
diferitele sale manifestăl'i. Ei bine, aceste înlănţuiri de
forme, care sunt metodele, nu sunt raporturi ale lu­
CJ·urilor, ci numai poduri dela noi, la fenomenele cer­
cetate, prin urmare nu au înţeles decât numai faţă de
un subiect cercetător, cu referinţă la el . Aceast ă parte,
curat omenească a logicei, cu toată enorma sa impor­
tan ţă practică este însă teorch'cefle se cun dar:1 , în atâr­
n are de cealaltă, sau cum spune S1'gwa1'l «Dies ist das
Gebiet der JCunstlehre im engeren Sinn» 1). Dar afar ă
de metodele propriu zise, care, încă odată, nu sunt re­
guli ale fenomenelor, ci ale noastre ca să aj un gem la
ele, o alură subiectivă au chiar principiile logice fun­
damentale : întâiu prin des tinaţia lor, apoi prin î m :ă şi
înfăţişarea care li se d ă . Prin def'.tin:1ţir, întrnrât ne
servesc în pradică să j udecăm drept, cu alt e vorbe, ne
sunt un inst1·ument pent ru adevăr. Prin înfăţişare, în-

22

i'eoria N oţiuni1or

trucât din cauza inteligenţei noastre discursive, ele iau
in formulă, un aspect pe care nu-1 au in lucrud, unde
sunt simultane. Că a este egal cu a (el însuşi), e o situaţie
de fapt, o lege a lucrurilor. Dar în lucruri acesta e un
fapt instantaneu, în orice caz e un fapt nedivizat, pe
când în formulă capătă forma succesivă şi despicată în
doi termeni· deosebiţi. Din cauza acestei forme fatale pe
care o imprimă in teligenţa noastră discursivă, de regulă
numai atunci există cor'gmenţă perfectă în tre formula
noastră şi raportul obiectiv, când şi în lucruri raportul
este succesiv sau cu termeni clar deosebiţi. Principiul
că orice fenomen are o cauză antecedentă care îl aduce,
a fost şi este repede considerat ca al lucrurilor, nu al
minţii, pentru cuvântul că raportul de cauzalitate e şi
în natură succesiv. Formula pare o decalcare a naturii.
Dar din pricina incongruenţii care se găseştl� la ma­
joritatea principiilor logice, formula nu pare o cop ie a
naturii, ci o măsură, o unealtă, a inteligenţei. Fireşte
simplă părere, dar care justifică totuş, a1ături d e ce­
lelalte motive, predominarea aspectului sub iectiv la ma­
joritatea definirilor logicei.
-1. După ce am lămurit aceste punctf', :-e cuvine eă
prelung· m di�:>cuţiunea împrejurul u nor obscurităţi şi
controverse - u nele de dată cu totul re�:entă - care
privesc câteva din caracterele fundamentale care le- a m
atribuit principii lor logice, ş i care pot s ă vatăme pres­
tigiul şi importanţa acestei ştiin ţe. Inainte de a o apăra
de întâ mpinări ce caută s'o diminueze, e bine însă a
declina legătura cu teo.rii ce caută să-i < xngereze im­
portanţa. Dupăce am accentuat că logica fixează con·
diţiunile oricărei cunoştinţi posibilfl, trebueşte să adăogăm
un lucru care de altfel reese deJa sine, cu toa te că a

Introducere

23

fost ades nesocotit, - că legile logice sunt legi numai
regulatoare ale cunoştinţei. Din principii formale nu
se poate deriva nicio cunoştinţă materială, nu ni se
poate spune despre un lucru că ·există, ci numai că
poate ori nu poate exista. Principiile logice sunt, fireşte,
principii ale realului, dar nu pot să afirme d'inainte
decât numai ce este posibil. Asupra punctului acesta
pare a fi astăzi u n mare acord de păreri, şi de la ruina
filozofiei Hegeliane · - filozofie ce dmiva întreaga na­
tură din forme l ogice - orice stăruinţă poate să pară
i nutilă. Am relevat însă lucrul şi vom mai insista încă
puţin, având în vedere partea didactică a studiului de
faţă, şi faptul că în filozofie mai cu seamă, nici o
discuţie nu e demodată, fiindcă aicea morţii învie foarte
adeseori. Chiar d1tcă o teorie aşa de radicală ca acea
h<'geliană - pe baza căreia s'a creiat aşa numita
nu va mai apare în viitor, totuşi
Logică metafizică
se pot produce veleităţi mai moderate, dar de natură
similară , mai ales într'o direcţie unde pare a împinge
o adevărată necesitate sufletească. E vorba de problema
existenţei, un răspuns la întrebarea supremă, asupra
misterului ei. De ce există lume ? Ar fi putut ca să
nu fie? Intrebări prohiLite de filozofia criticistă, ca
fii nd lipsită de putinţa unei dezlegări, dar care totuş
agită sufletul omenesc. Dupăce principiul cauzali tăţi s'a
dovedit inutil, fii ndcă pe baza lui te urei necontenit,
fără oprire, del a o realitate materiulă, la alta tot ma ­
terială, - direcţia cea mai seducătoare nu e alta decât
un apel la principiul contradicţiunii, să arăţi anume
că ar fi contrazicere să nu existe nimic. Fireş te, o
astfel de do vadă., nu se poate face decât sofistic, întrucât
existenţa lumii va rămâne pururea un fapt, şi dintr'un
-

Teoria Noţiunilor

principiu formal nu se poate deduce necesitatea unei
existenţe. Dar n'ar fi prima încercare sofistică, nici
·
întâia ocazie rle abilităţi. N a făcut Herbart o încercare
analogă de a deduce legătura cauzală din principiul
oontradicţiei? 1) De ce nu s'ar încerca. şi alte deduceri
similare? E, cum ziceam, o pantă în direcţia aceasta,
unde mână valul unei aspiraţii sufleteşti, ceeace e ni­
merit să se releve la un m oment când pare a renaşte
înclinarea spre medi tări filozofice, a vântate şi îndrăz neţe.
Cum am spus, din principiile logice, nu se va putE-a
deduce nici o cunoştinţă material ă . De altfel, - fapt
caracteristic - rolul pur regu]ator al normelor logice,
rezultă nu numai din caracterul lor f01mal, ci şi din
cauza generalităţii lor. E de remarcat că legi materiale
chiar, îndată ce au o ex tensiune mai mare, sunt şi ele
mai mult regulatoare, nu se poate deduce din ele un
anume fapt special, ci mai mul t indică direcţia în care
trebue să-1 căutăm. Din hipoteza metafizică a p arale­
lismul ui p3iho-fizic, din ideia că oricărui fenomen material
_
corespunde unul sufletesr, nu se conchide prin de ducţie
anume legături particulare, ci numa i se indică direcţia
în care ele trebuesc urmărite, în care dânsele se pot
afla. Tot aşa din hi poteza finali tăţii uni versului, sau
finalităţii organice chiar, nu se poate deduce cauza unui
fenomen determinat ; ci pur şi simplu se arat ă direcţia
în care acea cauză trebue cercetată. Şi aşa mai departe.
Generalitatea unei idei, o face mai mul t regulatoare de
cunoştinţe, decât premisă propriu zisă. Pe când însă o
lege materială, e regulatoare pozi tivă, adică arată unde
trebue căutată o realitate, legile formale sunt regula'} Ps1Jdwlogie

als

Wisscnscflo{t §

112.

introducere

toare negative indicând în ce parte nu treb ue căutat
un adevăr.
Acaasta rezultă din caracterul lor formal. Inferioare
aşa dar ideile regulatoare p ozitive în această privinţă,
au în alta o Eruperioritate, acea care rezultă din aprio ­
ricul lor. Pe când direcţia unde trebue să explorăm
adevărul, se in vaţă din experienţă, direcţia unde nu se
găseşte, o avem înscr isă în inteligenţa noastră. In pri­
vinţa ei nu putem avea vre- o indoială, şi cu .o certi­
tudine absolută putem să spunem, fă ră nici o experi�
mentare, ceeace e în :erincipiu posibi l şi ceeace nu e.
Căci nu există inteligenţă care să nu le poseadă, şi n u
există realitate care să se răz vrătească dela ele.
5. Această apodicticitate a legilor logice si aproape
a întreg edificiului ei, pe care am semnalat- o în rân­
duri repetate, si cu care am �ncheiat paragrafu l prece­
dent, nu este însă, prin cele dezvoltate p â nă acuma,
suficient de stabilită, şi afară de orice controvers? . Du pă
cum am anunţat, la începutul paragrafului anterior,
odată sfârşind chestiunea ce l'a alcătuit, trebueşte să
ne întoarcem, şi să facem fa ţă atacurilor aduse-credem
fără dreptate - ş tiinţei logicei în principalele şi obiş­
nuitele ei pretenţiuni. Vom examina în1âmpinările acestea,
în ordinea cronologică a ivirii lor. Dar mai întâiu să
le caracterizăm in scurt pe fiecare: primele înt â mpinări
caută să ne zdru ncine certitudinea în universalitatea
necondiţionată a elementelor logice, con tes tându - le aprio·
ritatea / cele din urmă, de dată mai recentii, urmăresc
să arate acelaş lucru, dovedindu-le arNficiafitatea.
In ce p riveşte prima tendinţă, istoriceşte mai ved·c,
ea derivă în mod nemijlocit din acea direcţ ie filozofică1
ce se cheamă empiTism, şi după care toată cun oştinţa

Teoria Noţiunilor

26

noastră, dimpreună cu bazele sale, izvorăşte din expe­
rienţă, şi mai ales din lumea din afară, La această
concepţii;! a contribuit cu deosebire o inexactă caracte­
rizare a cugetării noastre. Intr'un mod mai grosier,
scăpând din vedere elementele cele mai fine, această
cugetare se reduce şi s'a redus în ochii multora la cele
două funcţiuni mai palpabile : memoria şi fantezia. Dar
ş i una şi alta se află, într'o prLvinţă, în mare inferio­
ritate faţă de lumea experienţei. Imaginile memoriale
si fantastice ·sunt mai şterse ca ale percepţiunii simţu­
rilor, iar legăturile lor mai nesigure şi mai arbitrare decât
cele aflate prin canalul celor din urmă. De aci s'a stabilit
o erarhie în defavoarea inteligenţei. Pe aceste temeiuri
şi altele pe care le-am dezvoltat aiurea 1) această concepţie
empiristă s'a format curând, chiar înainte de a exista o filo­
zofie serioasă şi nu arare s'a înfăţişat strălucitoare sub pana
gânditorilor de talent. Lăsând la o parte chestiunea accesorie
în momentul de faţă a originelor acestei teorii, venind
la partea care ne interesează, vom spune că empiriştii
s'au străduit să dărâme pretutindeni pretenţia de cuno­
ştinţe apriorice. "C drept să adăogăm, că avem foarte
puţine cazuri îo cawe aceste atacuri să fi luat ca ţintă
specială, ca e ·emplu de eroare : legile logice. De ordinar
se dădeau ca pilde de aprioritate neîntemeiată, şi se în ­
drepta întreg a rsenalul de răsboiu în contra axiomelor
geometrice, şi a unor principii generale ale şti in ţelor d�
fapt. - Aprioritatea acestora era de ordinar tăgăduită ;
legile logice erau trecute sub tăcere-fie că formalizmul
lor extrem le smulgea titlul lor de cunoştinţe propriu
zise, fie că exemplele geometrice serveau să demonsa
1

)

No.

Articolul : llipotexelc şi limbagiul. (Conzoorbiri ltlemre An.

4· pp. 4 6r

465).

XLIV•

Introducere

27

treze origina experimentală a tuturor cunoştinţelor pre­
tinse apriorice, fie, în sfârşit, că deri varea empirică a
logicei, a părut chiar empiriştil or foarte dificilă, şi de
aceia au trecut- o subt tăcere, pentru a nu-şi compromite
deviza banierii lor de luptă : « Toate cunoştinţele vin
din simţuri » . In fine unii filozofi, negând aprioritatea
tuturor principiilor afară de cele logice, acestora o re­
cunoşteau. Cu toate acestea, nu putem înlătura discu- .
ţiunea la care ne-am angajat. 1\fai întâiu că tot au fost
empiri�ti care au extins formal tăgada apriorităţii şi
asupra axiome lor logiee. Arare, dar au fost. In Logica
lui J. St. .1.Uill, se găseşte următoarea aserţiune cu pri­
vire la principiul coJJ tradicţiunii. «Imi pare a fi, ca şi
celelalte a xiome, una dintre cele d'intâiu, şi cele mai
familiare generalizări ale experienţei » . 1) E drept că Mill
şi ad, ca mai la toa te chestiunile similare, cu toată
această interpretare empiristă, are totuş sentimentul că
principiul e deatul de garantat, dar sentimentul lui Mill,
nu- şi află j ustificare, în niciun caz, în teoria sa.- Ori­
ginea e:z:npiristă, cu necesitatea pe care logica o pretinde,
nu cadrează împreună ! Cu interpretarea empiristă n u
se uneşte, bine, decât o atitu dine mai mult sau m ai
puţin scepticil şi această atitudine a şi avut- o empiristul
I-Iume, fa ţă de t oate acele principii cernute de critica
lui. Ua al t filozof care combate a prioritatea e Fr. Paul­
sen. La dânsul aflăm colecţia aproape complect ă de în­
tâ m pi nări posibi-le ; prin el vorbeşte, în această parte,
empirismul însuş, şi probabil de aceia mai afirmă că
acele obiecţii şi le- ar fi însuşit şi Hume, prototipul
fără contestare - al direcţiei empiriste. E drept că şi
-

') Systeme de Log ique,

Voi. I. 'frad. franc.

L. Peisse, p. 3 1 5 .

Teoria Noţiunilor

28

critica lui Paulsen se îndreaptă de preferinţă tn contra
apriorităţii axiomelor matematice, şi a principiului cau­
zalitătii. Polemizând cu Kant, caută mai cu seamă şă
arate că «es gibt keine Erkenntnis von Tatsachen durch
rei ne Vernunft» , 1) cu toate acestea însă există pasagii
în care sunt cu voe san fără voe puse în cauză, şi princi- ·
piile logice, m ăcar unele din ele. Aşa de pildă când afirmă
că se poate concepe o mişcare, « complect izolată, fără legă­
tură cu toate cele antecedente şi toate cele consequente » e
pus în cauză nu nu�ai principiul cauzalităţii, ci şi acel logic
al ratiunii suficiente. Tot aşa atacul se întinde şi asupra
logicei, când în dorinţa compromiterii apriorităţii spune :
« Cunoaşterea elementelor formale ale cunoaşterii le avem
numai prin experienţă » . 2) Sau m ai departe : « 'Venn aher
fiir die Hervorbringung der Raum vorstellung die Natur
der ':Virklichkeit an sich mitbesti mmend ist, dann
wiirde ja dasselbe'Subjekt, in eine andere 'Velt versetzt,
eine andere, mit unserem Raum vielleicht gar nicht
vergleichbare Anscbaugsform hervorbringen. Und so m.it
elen Denlcformen ; dasselbe Subjekt,-in ei ne andere Um­
gebung verseţzt, wiirde vielleicht einen ganz anderen
Begt·iff von Naturgesetzm iissigkeit, oder auch gar keinen,
hervorbringen » . 3) Se poate ca atât expresia «Denkfor­
men» cât şi cea utilizată puţin mai la vale « Denkge­
setze» , să nu se aplice la legile logice, ci la ceea ce
Kant numea : categorii. Oricum ar sta lucrurile însă,
critica lui Paulsen ne interesează, pentru cuvântul că
întâmpinările sale, aşa cum sunt întocmite, să referă
principial în contra oricării apriori t ă ţi, şi eventual pot
1) Einleitung in die P!tilosopMe, p. 4 28.
8) Op. citat., p. 4 32, 43 I .
2) Op. citat, p .

433·

In tro el u cere

2D

fi aplicate împotriva principiilor logice. Prin urmare,
întrucât obiecţiile sale, i ndiferent de ce exemple sunt
întovărăşite, caută să lovească în acele temeiuri, pe care
de obiceiu se razimă, şi pretenţi � de aprioritate a lo·
gicei, - ele trebuesc luate în considerare, în orice caz
refutarea lor, reprezintă un câştig efectiv pentru cauza
noastră.
Trebue să se ştie că una din pricinile care a trezit
indoeli în aprioritatea axiomelor logice, este eşuarea unei
încercări adeseaori făcute : anume derivarea principiilo�
logice, din unul singur. Aşa de pildă TVolff, încearcă să
deducă principiul raţiunii suficiente, din acel al con­
tradicţiunii 1) ; însuş JIIill caută să reducă principiul
contradicţiei şi al terţului exclus, la acel al identităţii
mai înainte de a le declara generalizări experimentale,
şi in parte crede chiar a fi reuşit 2). Această derivare
a tuturor normelor din una singură, ceeace însemna uni­
ficarea bazelor logicei, a putut fi la un moment con­
siderată ca un garant unic al apriorismului, ca un semn
de apriorism adevărat. E ceeace s'a întâmplat şi în ma·
tematici, unde s'a crezut că dovedirea apriorismului ma­
tematic se va face numai arătându- se că « toate pro­
poziţiile matematice evoluează analitic din noţiunile de
număr, mărime, spaţiu, fără alte adăogiri.» 3) A avut loc
o identificare a apriorismului cu acea unificare, soarta ­
celui dintâiu a fost pusă în atârnare de soarta acelor
încercări, ce trebue să spunem, cu toată iluzia optimistă
a unora, că au fost lipsite de succes. De aci o prea') TVzmdt. Lo,qil• I, Be. p. 558.
2) Op. cit., p. 3 14 şi 3 1 5 .
") A se vedea TVundt : Die mathematische lnduction în Philosopische
Sbudien, an. 1 883, pp. 134-135 ·

30

Teoria Noţiunilor

labilă îndoială în apriorism. Să fi fost însă această ne­
dreaptă identificare, un simplu capriţiu, sau a avut ceva
temeiu ? A existat probabil un temeiu, exterior ce e
dreptul, dar efectiv, şi În orice caz i nteresant. 1\Iintea,
în opoziţie cu lumea experienţei, este mult mai u nitară,
tn orice caz mai simplă în unitatea ei. Diversitatea dis­
parată a unor cunoştinţe, trădează mai degrabă o o ri­
gină din lurnea experienţei, unde vm i aţia e infinită, şi
unde unitatea e mai m ult reprezentatl prin existenţa
de raporturi externe. Când principiile logice s'au con ­
sta tat, nederivabile, independente între ele -deşi î� i dau
ajutor reciproc- a existat tendinţa de a li se atli bui o
origină empirică, socotindu- se că simtomul apriorităţii,
ar fi o vizibilă unitate a lor, ceeace desi�ur nu este şi
nu era. Argumentul însă e departe s:i fie hoFirîtor. Uni­
tatea mi n ţii dacă nu se manifestă în id nftat a lor,
poa te că se află în vre- o bază superioa1 ă de unde pu rced
toate, care bază însă fiind prea mult în intimitatea su­
fletului nostru, nu a pare În lumina clară a cunoştinţii.
Mai intervine încă o considerare. l\Iai toate axiomele,
riscă să fie asimilate cu achiziţiile inducţi,unii, din aceea
că şi ele sunt nişte constatări. E straniu, dar lucrul aşli
se petrece : Nu mai a clevă1 urile deriva te ded1wtiv, sunt
scoase îndată din rubrica acl 1ziţ 'lor ind'uctive Incolo,
bazele deducţiunii, oricât de axiomatice ar f, de oarece
nu sunt derivate de alte idei, ci direct constatate, euro
se petrece şi cu adevărurile i nductive, par unora să intre
sub toate raporturile în clasa observărilo1• de fapt. Cu
aceasta ne apropiem de una din întâmpinările princi­
pale ale eri ticei lui Paulsen.
De cunoştinţele apriorice spune dânsul 1), nu avem o
1) Op. cit.

430 şi următoarea.

Introducere

31

cunoştinţă apriorică, ci una empmcă ; sau mai lămurit,
de adevărul axiomelor ne convingem după ce le-am ob­
servat, fiindcă le- am observat. Aceasta însemnează Gă
şi dânsele au o origină experimentală, şi nu poate fi
vorba de apriorism. Stranie obiecţiune este şi aceasta l
D upă această concepţiune, pentru ca un lucru să fie în
mod indiscutabil aprioric, trebueşte ca simţimântul ne­
cesită ţii sale să preceadă intuiţionarea lui. Aşa dar ab­
surditatea ca să simţim necesitatea unui lucru, pe care
nu-l cunoa;�tem. O mai mare contrazicere nici că se
poate. Simţimântul necesităţii nu poate fi decât cel mult
simultan cu intuiţia recunoscută necesară. Nu o cunoa­
ştere apriorică a unor elemente este semnul apriorităţii
lor ; ci atunci când luăm empiriceşte cunoştinţă de ele,
să simţim că însuşirile lor nu există numai în expe­
rienţa actuală, ci trebue să existe .totdeauna, contrarul
lpr fiind i nconceptibil.
Mult mai puţin absurdă devine această întâmpinare,
d c� o luăm în alt înţeles. Anume dacă conchidem ca­
racte1 ul empilic al axiomelor, nu din faptul că n'avem
despre ele o cunoştinţă chiar înainte de a le constata,
ci fiindcă le cunoaştem pe cele mai multe relativ târziu,
d1.tpă un şir de experienţe mai mult sau mai puţin
îndelungat. Faptul, ca fapt, e în mare parte veridic,
atât pentru. conştiinţa individuală, cât şi pentru con­
ştiinţa colectivă, concretizată în �tii'flţă. E un lucru pe
care îl recunos·c şi apriori.ştii, dovadă W undt care afirmă
- găsind de altfel foarte firesc - « dass den logisch en
Axiome i m allgemeine spiiter gefunden, und namentlich
viei spiiter in ihrem vollştiindigen,• � usam01enhang . er•
kant worden sind, alB' diB aus ihner hervorgehenden lod

32

Teoria Noţiunilor
------- --- -------

gischer Denkformen)> . 1) Dar, recunoscând faptul, nu a��
mitem întâmpinarea. Poate să existe aprioritate a unor
idei şi fără instantaneea lor 1·elevare în conştiinţă.
.
Prima ar fi neapărat legată de cea din urmă, nnma i
în cazul când am concepe sufletul ca De cartes, adică
l'am restrânge la activitatea conştientă. Cu această con­
cepţiune fireşte, nu poate fi în spirit o idee care să nu
fie conştientă totodată ; o ideie apriorică trebue să fie
cunoscută dela început. De aceea, admiţând teori a car­
tesiană asupra suflet ului, Locke criti<'ă cu succ9s, -­
servindu-se de �ceste baze-- teoria ideilor înăscute, sus­
ţinută tocmai de Descartes (printr'o analogii. inconse­
quenţă dela teorie, la convingere, pe care am întâlnit"o
şi la Miii). Dar cu această concepţie mai largă des­
pre suflet, admiţând alături de porţiunea conştientă,
straturi de inconştient, cu această concepţie pusă în cir­
culaţie de Leibnitz (care a şi reabilitat cu dânsa ideile
înăscute ale lui Descartes, compromise de critica lui
Locke), cu această concepţie verificată şi reclamată în
continuu de toate experienţele sufleteşti poate . foarte
bine să existe aprioritate, fără cunoaştere instantanee 2) .
De altfel, chiar prezenţa necurmată a unui prin­
cipiu aprioric e până la un punct o explicare a func­
ţionării sale inconştiente. Numai ce e nou, reclamă
luarea n oastră aminte. Şi, dacă e posibil, chiar idei
inductive, chiar jdei dobândite din afară, să fi fost primite
şi să funcţioneze în mod aproape i nconştient, cu atât
mai mult aceasta e posibil la idei ce le-am avut in
totdeauna, care nici o singură clipă nn s'au înfăţişat
1) Op. citat, p. 552.

2) A s e v ede a In această privire :
de1' TT'irkliehkeit", pp. z ro -2 r 4 ·

" Otto Liebmrmn

Ji''ir Analysis

Introducere

33

ca ceva nou. HE>ymans, în scrierea citată, aminteşte ­
pentru alte utilizări de cât ale noastre - cazul acelor
oameni care pot să prevadă vremea foarte bine, şi a·
acelor mai numeroşi c�tre apreciază distanţele exact, fără
însă să-şi dea seamă de bazele ştiinţii lor, şi să fi avut
o conştiinţă clară în mom�ntul când le-a căpătat. Aceste
cunoştinţi par a se fi strecurat în spirit, pe nesimţite
oarecum. Şi când aceasta se poate întâmpla cu fapte
externe, care, neavându -Je necontenit în faţă, îţi chiamă
atenţia cât de puţin, cu cât mai lesne o să se întâmple
cu idei . nbÎntrerupt avntB" şi veşnice prin definiţia lor l
Trecem repede peste o altă întâmpinare a lui
Puulsen, care mai caută să sdrunci ne apodicticitatea
axio melor, semnalând că ele, întocmai ca şi generali­
zările experimentale, au o v aJoare condiţionată : adică,
chiar presupunându
- le că în adevăr atârnă de consti•
tuţia minţii noastre, totuş sunt valabile numai atâta
vreme cât mintea va păstra organizarea actuală. Tot
aşu lupd cum zicem de pildă
în ştiinţa empirică geavi tatia e valabilă câtă vreme există un mediu inter­
mediar. Obiecţia se vede lesne că e artificială. Pentrucă
evitând orice conjectură îndrăzneaţă, şi admiţând că
aceste axiome sunt patri moniul exclusiv al minţii noastre,
apodicticitatea i or rămâne destul de garantată, pentru
motivul că o schimbate de structură sufletească, care ar
şterge niş te axiome fundamentale, echivalează cu o
s chi mb are a speţii, cu o disparitie a omenirii. Dar câtă
vreme va exista u n singur om, axiomele, adevăratele
axiome, vor rămânea valabile. Şi aceasta ajunge, fiindcă
noi facem ştiinţă o menească, şi în cadrul ei adevărurile
care atârnă de constituţia mintii omeneşti, au siguranţă
· -

34

Teoria Noţiunilor

necondiţionată, şi cu totul altă valoare dec�t cele oca·
zionate de constatări externe.
Ne-a mai rămas să căutăm o ultimă întâmpinare
posibilă. Dupăce am admis că poate fi o aprioritate
fără relevare imediată în conştiinţă ; după ce am văzut
tn fine că universalitatea şi apodicticitatea principiilor
logice se menţine subt valul tuturor obiecţiilor aduse,
rămâne o ultimă întrebare : ce facem cu excepţiile, cu
abaterile dela normele logice care se pot constata în
practica gândirii ? O funcţionare inconştientă merge,
dar o abatere nu poate să se afle, fără compromiterea
apriorităţii şi universalităţii lor. La credinţa în abateri
reale a contribuit acea concepţie a logicei ra ştiinţă
normativă - pe care o vom examina şi noi la sfârşitul
capitolului-concepţie, după care logica ne procură reguli
ca să ne corectăm gândirea, o gând: re ce-ar urma că se
poate abate dela principiile raţionale, Lăsăm pentru m ai
târziu lămurirea problemei cum poate şi ce poate logica
corige, mărginindu-ne momentan la primul punct. Există
abateri reale ? Abateri adevămte nu sunt. Nu e admi­
sibil ca să se suspende în vre- o minte ap]jcarea unui
principiu logic, de cât n eobs ervând�t� s e cd este locul să
s e aplice, decât numai când sunt acoperite contradicţiile,
inde ntităţ-ile etc. O abatere reală ar fi însă să accepţi
o contrazicere elat• simţită, să refuzi o identitate lumi­
noasă 1). Nebăgări de seamă in să există şi principal ele
1 In această privinţă putem aitâ. câteva rân duri d i n patrnnză­
to are a scriere a l ui Busse ; Plzilos 'phie und Erker n tnist!tw1 ie : " E igen ­

tlich logiscb.e Fehler, sofern .sie eittell Verstoss gegen die D en k
gesetze bedeuten soll en, si n d iiberhaupt nicht mogli cll

.•.

Es hat

noch niemand ei n U rteil gebildet oder einen Schluss gezogen, der

des Denkens n icht gemiiss, d e r forn, al (alsch geii esen
\vare" {p. 257).

!ien U esetzen

Introducere

35

se datoresc limbajului, care adesea înyălue disonanţe şi
icilentităţi. « Judecăţi contrazicătoare, spune Drobis('h,
nu ar putea să se i vească, dacă la fiecare cuvânt s'ar
cugeta cu claritate notiunea corespunzătoare » 1). S'au
întâmplat fireşte şi cazuri, în care să se propună con­
traziceri, care să nu fie dosite subt cuvinte amăgitoare.
Aşa de pildă, evangheliile învaţă că Isus ·a fast deo·
potrivă fiul lui Dumnezeu (nu a lui Iosef), şi străne­
potul lu� David, din a cărui seminţie însă nu putea
s� fie decât numai în calitate de fiu a lui Iosef 2).' O
contrazicere clară, dar dl)vadă că mintea o refuză, este
grija cu care se cere credincioşilor ca să nu cu �ete
niciodată.
Trebueşte însă să sem nalăm şi împrejurarea în care
abateri efective dela legile gândirii sunt în linişte
acceptate, fără ca în aparenţă să fie mascate de vreo
diversi tate de limbaj. ·E cazul cel mai interesant - fiind
şi cel mai dificil de lămurit-când se suspendă aplicarea
leg lor logi e, f.l1 ă să se rema1·ce o acoperire cât de
slabă a noţiunilor identice sau contrazicătoare, cu
vorbe amăgitoare ori măcar variate. Oricine, cu cât de
. scurtă experienţă, va putea să alcătucască un dosar
voluminos, de cazuri de acestea, pe care dacă nu le
fumizează inteligenţile strălucite, sunt totuşi operă de
inteligenţe omeneşti. Aşa bunăoară am auzit persoane
care susţineau că un kilogram de lemne este m ai greu
decât un kilogram de carne. O violare a princi­
piului de indPntitate după care totdeauna 1 kgr. = 1
kgr., o violare, cum am zis, nici măcar j'll stificată
1) Neue Darstellung der Logik. p. 66.
�) Guignebe�·t : L' Evotution des dogmes, p. 203.

36

Teoria Noţiunilor

de prezenţa unor cuvinte deosebite. Cu toate acestea,
abaterea se explică în acelaş mod, anume prin aceea
că majoritatea nu au o intuiţie clm ă de ce este un
kilogram, senzaţii.le de greutate nefiind prin natura l o r
prea clare. Mult mai greu de pildă, poate niciodată nu
se va găsi un o m care să susţină că u n metru de stofă
e m ai mic sau mai mare decât un metru de lemn
pentru că senzaţiile vizuale au o claritate ce fac i mpo­
si �ilă nesocoti rea identităţii. Tot aşa am auzit, ca pildă
de violare a principiului de contradicţie, o persoană
care stăruia ca liceele să se b1'{urc e în t?·ei secţh'. (Aci
contrazicerea este însă scuzată de di versitatea termenilor).
JUai radical însă ca acest exemplu, îmi amintesc de u n
elev; slab c e e dreptul care întrebat « i n extremis» când
s'a născut Christos, a răspuns la anul 3 2 0 după Christos.
Violări analoge comit şi copiii când învaţă numărătoarea:
am auzit pe unul care, întrebat ce rezultă din adunarea
cifrelor 20 şi 8 răspundea 3 3 . lat· atunci când i se
spunea că face 28 (deşi pron unţia sumei era identică
cu acea succesivă a terminilor, dar ceva mai repede),
nu avea aerul să simtă evidenţa lucrului. Această
nesocotire a principiilor logice, aflată în ul timele două
exemple, deşi limbajul nu avea nici o ambjguHate, se
explică, cred, prin aceea că la cuvintele care se îm preună
într'un cuvânt compus, din ce în ce, tinde a se pi rde
conştiinţa înţelesului lor individual. E u n proces psi­
hologic cunoscut, un proces ale cărui faze, TVundt le
exprimă prin termenii de : Aglutina1·e şi Sinteză ele
reprez entări 1 ). La aglutinare avem o împreunare oarecum
mecanică de cuvinte, care î�i păstrează limpede înţelesul
1) A se vedea : Log1'k. Voi. I,

pp.

36--1 3.

Introducere

37

lor individu al, şi di n această pricină confuziile de mai
sus, n u se pot produce. Un exemplu de aglutinare în
limba română - m ult m ai săracă în cuvi nte compuse
decât limba în care \Vundt găseşte multe exemple ar fi cuvântul « merepere > u tilizat în Moldova pentt U
un fruct care are şi gustul m ărului şi al pel'ii. Sinteza
de reprezentări este o împreunare mai intimă- oare�um
chimică - şi de aceea cuvintele unite Îşi pierd în
complexul pe care îl alcătuesc înţelesul in dividual. A şa
am avea în limba română vorba « r otocol » în care
.
conştiinţa înţelesului vorbelor componente « roată» şi
« ocol » este cât se poate de ştearsă. Dar afară de aceste
două for:me, oarecum extreme ale unui proces unic,
întâlnim desigur şi trepte inter mediare, unde se găsesc
împreunările formate din com ponente al căror înţeles
i ndivi dual, făt ă să fie şters, este puţin tocit, pe cale
de decolorare, aşa că nu se simte îndată. Pe o astfel
de treaptă de tranziţie ar fi între altele cuvintele
româneşti, primăvară, untdelemn, etc... Sau pentru a
reveni la erorile semn alate, tot din a ceastă clasă ar
face parte complexul « după Christos, unde din ce în
ce se toceşt� înţelesul individual al cuvintelor com­
ponente, desemnând pur ..şi simplu o eră oarecare ; şi
chiar compusul douăzeci şi opt, la care - mai ales la
rostire - un văl uşor de ceaţă acoperă conştiinţa clară
a inţelesului celor două vorbe : deo parte «douăzeci » , de
alta « opt > . Aşa că acele cazuri stranii de abateri
logice, care la pri ma vedere nu au nici scuza u nui
limbaj amăgi tor, intră tot în aceeaş clasă, considerându- le
tot ca victimele limbajului, care se află în evoluţia dela
aglutinare spre sinteză intimă, fiind pe calea unei
transformări sau pierderi de înţeles. Nu avem ş i nu

·

Teoria N oţinnilor

38

putem avea nici aicea excepţii reale dela legile
logice.
6. O critică m1i nouă şi destul de viu executată, .
este acea care susţine artificialitatea logicei, complecta
ei neadeq uare faţă de realitatea adevărată. V om lua
d rept călăuză pentru cunoaşterea întâmpinărilor şi
întocmirea discuţiei, scrierea de curând tradusă în
franţuzeşte a filozofului american James - La Philo­
sophie de l'Experience - scriere în care sprij inindu-se
cu deosebire pe teoriile lui Bergson, rezumă toate
mij loacele acestui nou chip de a combate logica 1) .
Se începe prin a se recunoaş te logicei o însem­
nătate însă nu pentru cunoaşterea profnndă a realităţii,
că reia îi este m ai degrabă o piedică - ci una pentru
orientarea noastră practică. Pentru a ne putea orienta
în lumea înconjurătoare, e foarte necesar să desluşim
şi să fixăm în fluxu l neîncetat al fenomenelor, câteva
puncte, de care pentru a ne servi în viitor, le izol ăm
de rest, în nişte < concepte» şi le dăm acolo o stabi­
litate veşnică. Conceptele acestea, sau noţiunele, sunt
tocmai elementele logicei. Această izolare şi st abilitate
o facem cu ajutorul principiil or de identitate şi de
contradicţie ; cel dintâiu, condamnă la o imutabili tate
eternă acel element extras şi izolat în celula concep­
tului ; cel de al doilea esclude o contopire, un amestec,
şi nici chiar o tranziţie dela punctul acel a, la altul
calitativ deosebit. Aşa dar, în lumea conceptelo11 (creată
în scopul practic de a alcătui «un atlas de
repartiţie»
.
şi « care să ne facă să cunoaştem di ferite poziţiuni »)
nu se poate admite, spune J ames, continuitate şi con·

'

) De preferinţă a se vedea lecţiile 6, 7, 8 şi apendicele cărţii.

Introducere

topirea diversului. Acolo tot e discontinuitate, izolare,
încremenire. __:_ _ Dar în zadar această reţea de concepte,
acest sistem de celule pietrificate, vine să opună un
veto, con:tinuită�ii, prefacerii, mişcării şi chiar com­
plexităţii. In realitatea vie a intuiţiei există toate
aceste însuşiri, şi dreptatea e cu dânsa, de oarece
sietemul de concepte n'a fost elaborat pentru o pătrun­
dere mai adâncă a existenţei, ci pentru orientarea
practică a fiin ţelor. Conceptele, pri ndpiile lor, logica
toată cu o vorbă, reprezintă o ştiinţă superficială, fără
îndoială utilă, dar incapabilă şi nici chemată să pă­
trundă fondul realităţii care îi scapă cu ·desăvărşire.
De aci urmează două consequenţe principal e : 1 ) Legile
'
logi ce nu se aplică unei părţi fundamentale de reali­
tate, părţii celei mai de seamă, rămânând nişte norme
de călăuză practică pentru noi. 2) CintJ vrea să pătrundă
filozoficeşte existenţa, să nu opereze cu raţiunea, ci să
se scoboare în mijlocul senzaţiilor, în sânul intuiţi.unii.­
E drept că �i în această teorie pri ncipiile logice rămân
principii ale raţiunii, - dar raţiunea încetează să mai
fie alta, decât un i nstru ment de adaptare biologică.
E nemerit să pomenim în treacăt că Fr. Paulsen,
de teamă poate, cii î n urma examinatelor susţineri ale
sale, să nu treacă drept un empirist radical la absurd,
a avut grijă să adauge că fără îndoială, oricare ar fi
însemnătatea simţurilor, ştiinţa se efectuează în minte,
nu în ele. Şi vtând par'că să se degajeze . nu numai pe
sine, ci însăş ..direcţia em piristă de afirm aţii nesocotite
care - deşi li s'au atribuit, - nu s'au făcut şi nu se
pot face, continuă energic şi nu l ipsit de ironie : « H ume
nu ar fi scris nicio teorie a cunoaşterii şi MiU niciun
Aistem al metodelor inductive, daca ar fi fost de părere

40

Teoria N oţiu nilor

că ochii şi urechile sunt organele adevărate ale cu­
noştinţii ştiinţifice» 1). Z ad arnic ă străduinţă ! Doar J ames
ce pare a pretinde alta, decât că cea mai înaltă cunoştinţă are loc Îf:l ochi şi în urechi !
Ceeace ne priveşte cu deosebire în lucrarea de faţă
este însă cea dintâiu consequenţă din cele două sem ­
nalate mai sus. Ea va forma centrul discuţiunii, a
unei discuţii ce
dată fiind mulţimea chestiuni lor
accesorii - s'ar putea întinde foarte mult, dar pe care
noi o vom restrânge, pe cât va fi posibil, ţinând
seamă de cât ne îngădue spaţiul, şi numai de ceeace
şade în nemijlocită legătură cu desfăşurarea noastră
de i dei.
Logica, ni · se spu ne de James, logi ca, sau cum o
numeşte de preferinţă, ştiinţa conceptuală, are o apli­
caţie mărginită. ] )ar ţi nând sf>amă de faptul că orice
exprimare prin cuvinte, are la b ază o înlănţuire de
concepte, - cuvântul fiind haina externă a conceptului
şi având însuşirile lui fundamentale
şi cum orice
cunoştinţă, aproape nu se poate dispensa de cuvânt,
fie că se transmite altora, fie că răm âne chiar lăun­
trică, - fără voe, pe nesimţite, logica îsi rf>capătă
considerabil din extensiunea contestată, şi această con­
sequenţi'i, cu toată repulsiunea, şi făcând restricţii
subtile, trebue s'o recunoască şi Jameş, în cuvinte
caracteristice pe care le vom cita. Adresându- se ascul­
tătorilor săi, le spune : « Mă obosesc şi vă obosesc, o
ştiu, căutând în zadar a descrie prin �oncepte şi cu·
vinte această realitate 'despre care afirm t o tod a tă că
depăşeşte atât conceptele, cât şi cuvintele. Atâta vreme
·

-

-

1) Op. citat. P• 441·

Introducere

41

câ.t se continuă vorbirea, intelectualismul rămân e fără
contestare, stăpân pe teren : aşa că nu vorbind putem
fi puşi în fata vieţii. Trebueşte acţiunea ; pen tru a
vă face « să reveniţi la vieaţă>> trebueşte să vă propun
un exemplu de imitat ; trebue să vă fac surzi pentru .
orice cuvânt, sau pentru însemnătatea cuvintelor, ară­
tându-vă, cum face Bergson, că conceptele prin care
ne exprimăm sunt fabricate in vederea practicei, şi nu
a cunoaşterii real ului. Sau trebue să vă arăt cu degetul
vieaţa, mărginindu- mă a vă spune : vieaţa, iat- o ! şi
d-v. trebue, datorită unei simpatii interne care vă face
s'o simţiţi, să complectaţi această indicaţie singtui,
pentru a şti ce este vieaţa» 1).
Faptul că toate ştiinţele consti tuite sunt de n atură
conceptuală, că orice · cunoştinţă care se etichetează cu
un cuvânt - şi e greu să existe o cunoştinţă clară,
care să nu ajungă aci - presupune de asemeni logica,
cu principiile şi elementele ei, acestea toate fac la
prima vedere impresiunea, că rămăşiţa d e realitate
care se sustrage logicei este mai- mai lucrul în sine a
lui Kant. Am putea renunţa la discuţie, întru câ.t
legile logice, şi aşa, păstrează aproape aceeaş impor­
tanţă. Totuşi n'o vom face, întrucât J ames se si leşte
să erijeze în faţa şi în opoziţie cu cunoştinţa logică
(conceptuală), o efectivă cunoştinţă intuitivă, cu care
ocazie pentru a stabili disonanţa dintre ele, atribue
cunoştinţii logice caractere pe care nu le are.
Nu vom şi cana concepţia filozofului american ară­
tându-i că ceeace l'a călăuzit să ridice uni:versalitatea
legilor logice, şi să schiţeze alături o cunoştinţă in1) OţJ.

citat,

pp.

2 8 0 :;; i 2 S r .

42

Teoria Noţi unilor

tuitivă autonomă, au fost tot unele necesităţi logice,
care i s'au părut că se vor s atisface aşa. E o obiecţie .
pe care James a prevăzut- o şi a căutat s'o preîntâm­
pine, de altfel cu o m are stângăcie, şi cu o complectă
lipsă de succes. ( Nota dela pag. 32 1-325).
Vom trece peste această obiecţie, la întrebarea, ce
fel e acea cunoaştere intuitivă care se opune cunoştinţei
logice. In cunoaşterea întuitivă a lumH, spune J ames,
găsi m şi recunoaştem însuşiri pe care ştiinţa concep­
tuală le respinge : di versitate, alcătuiri de unităţi cu
elemente diferi te, tranziţii etc. Lucruri de acestea, care
evid ent există, logica le contestă, spunând că A nu
poate să fie B, decât numai dacă B e un alt nume
al lui A.
Că în afară de cunoştinţa conceptu ală - care se
dez voltă în judecăţi -- mai există şi u pricepere brută,
ca act şi înfăţişare sufletească deosebită de cealaltă, e
un fapt pe care îl admite toată lumea. Ceeace tăgă­
duim este numai că această percepere, ar forma o
ounoşiinţă propriu zisă, concurentă cu cealaltă, că acea
percepere intuitivă n'ar fi o etapă a cunoştinţei ştiin·
ţifice, ci tot ce poate fi m ai disonant cu ea ei m ai
ales tăgăduim, cu ocazia aceasta, că elementele şi
legile logice ar avea exigenţele acele pe care i le
atribue J ames, şi datorită căro ra conchide caracterul
lor artifi ci al , şi inaplicabilitate a lor, la realitatea vie
a procesului cosmic.
E foarte drept că logica <' prelucrează » materialul
percepţiunii, pentru a dobândi o icoană coherentă.
A ceastă prelucrare nu tinde însă Ia exterminare. In
ori·ce caz, ştiinţa conceptuală nu tăgădueşte acele însuşiri
fundamentale ale datelor intuitive. care tăgadă ar face

·

!ntroducere

43

din ele o cunoştinţă deosebita şi opusă, şi o lume
răş vrătită dela legile logice. Suntem convinşi că in tre
acele date şi acele principii există o prietenie, o con­
sonanţă, care face cel pu ţin pentru sufletul nostru o
singură lume, cu un sist em de însuşiri armonice, nu
două lumi s treine, care să ne îndemne a susţine fie
complecta irealitate a uneia, fie artificialitatea alteia.
Poate că James, în icoana care o face cunoştinţei con­
ceptuale se referă la speculări logice cu un caracter
personal ; în orice caz, aserţiunile sale nu sunt exacte,
în cea mai mare parte, faţă de 1ace3: ştiinţă a logicei
care se desfăşoară în albia sănătoasă a tradiţiei. Ştiinţa
conceptuală, după James, reprezintă negarea unităţilor
complexe, a continuităţii, pe care le în făţişează procesul
real al lumii. Aceasta este falş. Oare grija Logicei de
a făuri noţiuni exacte nu este în mare parte determinată
de admiterea complexelor uni tare ? Dacă nu s'ar admite
acest13a s'ar putea vorbi Ia noţi uni, pe lângă conţinut,
despre sfeTă .'!! 1) Oare sfera nu presupune tocmai variata
împreunare a însuşil'ii conţinutului, cu altele diferite ?
După logică, spune James, a lbul e numai alb şi nu
poate fi de cât alb. In intuiţie însă poate fi şi dulce
(dovadă zahărul). O observare absolut greşit ă. Obser­
vării intuitive că albul e d tilce, corespunde în logică,
judecata perfect valabilă : albul �ste şi dulce din alt
punct de vedere. Iar judecăţii . logice albul e numai
alb, corespu'nde şi în intuiţie observarea că albul e,
pentru ochi, numai alb. Unde mai e disarmonia trâm') Cum acest studiu nu se ad'resează chiar la începători, mi-am
permis-silit fiind şi de n evoile argumentării s ă întrebuinţez aceşti
termeni technici, a căror explicare detaliată va veni tocmai mai
târziu.

44

'teoria Noţiunilor
------

biţată ? Nu există în logică decât noţiuni cu o singură
însuşire ? Se mai spune că în re ali tatea intuiţiei, există
continuă transformare. A care devi ne B, pe când prin­
cipiul logic îm pedică aceasta. Altă inexactitate, de
oarece principiul contradicţiunii admite ca un lucru să
fie una şi alta în do'uă momen.te de timp deosebite.
Principiul identităţii ex i ge ca A să fie egal cu sine,
câtă vreme e A. Oare logica nu recunoaşte de pildă
schimbarea care s'a produs şi deosebirea care există
între Leul dela \Va gram şi Exil a tu] de St. Elena ? Şi
atunf')i când pune semnul ega lită ţii între aceste două
noţiuni care expri m ă o singură persoană în două t?poci
deosebite, consideră ea mai" mult decât partea efectiv
identică ? In rezu mat ştiinţa concep tuală nu are acea
rigiditate care i se a t rib ueş te ; ea admite com plexele
cum le admit şi empiriştii de felul lui J ames. Deosebirea
între dânşii consistă numai în ce priveşte chestiunea­
limită a E'xplicării complexelor. U n i i răspund de prefe­
rinţă la intrebarea cum su nt com plexele po3ibile pos­
tulând o substanţă care ..leagă însuşirile diferHe la
olaltă, ceilalţi, aceştia din urmă, răspund m ai simplu :
co mplexele sunt po�i bile, fiind că exi st ă .
E momentul acum să recunoaş tem şi ceva d re ptate
în c ri tica lui James. E foarte exact că adeseori coţJcPpte
ştii nţifi ce au fost fabricate p en t ru orien tarea pr actică,
.
nu pentru cunoa şterea rea]jtăţii. Când fi zica de pildă
a atribuit m atetiei numai întindere şi mi şcare, a urmărit
cu aceasta scopul practic de a face posibilă prevedere a
fenomenel or, i a r nu cnno1 �terea rsrn ţPi l or. Dar când
materialiştii au comis g rr şeal a de a crede că acele
cali tăţi reprezintă esenţa realităţii, când au dat o va­
loare absolută unui concept practic făurit, cine a relevat

Introducere

45

eroarea, cme a corn bătut teoria dacă nu tot o filozofie
conceptuală, acea idealistă s au spiritualistă ? Prin urmare,
_
când s'au fabricat cu adevărat icoane artiiiciale, lucrul
mai curând sau mai târziu a fost recunoscut ca atare
tot prin logică şi pe temeiul ei, combaterea interpretării
lor Pronate s ' a făcut tot de dânsa, şi nu s'a aşteptat
acea cunoştinţă profundă şi adeguată a intuiţiei sensibile.
Uar asta n'ar fi fost posibil . dacă toată ştiinţa concep­
tuală ar avea caracterul ce i-1 atribue James, dacă
alături de noţiuni comode, n'ar plăsmui şi noţiuni
adevărate, dacă n'ar distinge între util şi ade vărat.
In al doilea rând este iarăş exact că natura, uni­
versul, nu ne este pretutindeni lămurit, că sunt unele
lucruri obscure, neînţelese şi câteva aşa de puţin în­
ţeles€', încât suntem înclinaţi a le crede ir.tţionale. Din
această cauză s'a şi vorbit nu arareori că există în
lume un factor iraţional , care ar însemna o limită
pentru aplicabilitatea legilor raţiunii. Pe lângă faptul
c:- pâ 1- la :>ce::>t i rational domeniul logicei este aşa de
imen s, încât ne putem mulţumi pe deplin, dar m ai
trebue şă adăogăm că nu pu tem dispreţui aşa de uşor
hipoteza că unele lucruri ne par iraţionale, pentrucă
nu cunoaştem toate datele. Această hipoteză dovedHă
exactă in m ulte cazuri speciale, poate că e valabilă şi
pentru aceste lucruri stranii dela graniţa cunoaşterii
noa'3tre, - �i nimic alta decât indicarea schematică a
'l.l tWJ' date necunoscute ca1·e ar 'raţionaliza şi aceste
parti obscure, este acea hipoteză a absolut1ţlui, pe
care multă lume astăzi să distrează a-l ironiza. Nimic
m ai puţin sigur decât iraţionalitatea intri nsecă a acelui
iraţional.
In rezumat, James, pentru a explica unele constatări

46

Teoria Noţiunilor

exacte, făcute de alţii şi de el, îşi fabriC'ă o premisă
i nutil de largă, şi cât se poate de neexact ă ; pe� tru a
explica acele noţiuni inadequate pe care totuşi le·a
construit ştiinţa, şi acele câteva lucruri neînţelese din
natură, institue drept premisă : art1jicialitaiea �tiir�ţei
conceptuale. Intocmai ca acela care pentru a justifica
n econtestata maximă : să nu ridici vieaţa nimănui, in­
stitue ca premisă, falşa regulă largă : Nu e permis să
i ai aceia ce n'ai dat. Falşă fiindcă d upă cum s'a în­
ţâmpinat, în mod glumeţ dar preds, şi bărbierul îţi
tae părul pe care nu ţi l- a dat, dentistul măseaua pe
pe care nu ţi·a dat-o, şi aşa mai departe.
7. Câteva cuvinte asupra Logicei ca ştiinţă normativă.
In afară de faptul că precizează teoreticeşte condiţiile
indispensabile ale oricărui adevăr sau poate tocmai
pentru asta, logica mai propune în deobşte şi reguli
pentru practica gândirii noastre. Independent de aceia
că institue metoadele ştiinţifice - ceeace alcătueşte
Metodologia - într'un înţeles mai larg, caută să pre­
scrie reguli pentru cugetarea justă, în scopul de-a corige
cugetarea strâmbă. Sau, spus cu alte cuvinte, ea ne
arată cum trebue să gândim, faţă de modul - eventual
greşit - în care se gândeşte de fapt. Această functiune
a logicei i-a decernat nu arare titlul de ştiinţă norma­
tivă, lucru care a fost consemnat câteodată chiar în
definiţia eL Aşa de pildă B. Erdmann, defi neşte logica
« ştiinţa generală, formală şi normativă despre presu-·
punerile metodice ale gândirii ştinţifice» 1). Alţi autori
accentuează în definiţie, exclusiv aproape partea nor­
mativă. După Jert�salem, «logica �ste teoria formelor
1) Logik p. 25.

Introducere

gândirii

}uste 1).

omeneşti »

Ueberweg logica este « Ştiinţa

Pen tru

lPgilor normati ve

)

47

sau a l egilor

i deale

.

2 .

ale

cunoştinţii

Cea d 'întâiu observare care trebueşte făcută este că
existenţa unei părţi normative

nu

o

�umai

particu­

laritate a logieei, nici exclusiv a câtorva ştiinţe, ci
tuturora. Ol"ice ş tiinţă pe lângă că este

a

o înregistrare

de legi teoretice, m ai a re şi partea practică· n orm ativă.
Fiece. ştiintă, poate întemeia

o

artă. Mecanica, dupăce

fixează legile mi şcării, poate să dea şi reguli practice
pentru locomoţie. Psihologia după ce formulează rapor­
turi sufleteşti, prin care

acestea , poate

da

îndreptări

de comportare în vieaţă. Tot aşa chi mia, a cărui parte
practică e fabricarea de corpuri.

A natomia,

a căror practice principale

medicina

sunt

fiziologia,
şi

higiena.

Toate ştiinţele, după părerea mea şi metafizica a cărei
aplicare pracţică e

religia

)

3 ,

toate

sunt

capabile

de

aplicabilitatea practică.
Ceeace trebueşte î ncă să se m ai releve

este tocmai

faptul, că, la pri m a vedere, nicăeri m ai puţin decât la
logică, n u are sens

o

parte

tehnică,

Fizica, Psihologia, Chimia, dau şi

pot

normativă.
să

Că

dea reguli

folositoare de înfăptuire practică, se înţelege del a sine.
Dar logica, ale cărui legi se află a priori
poate

să

urmărească, cu

preceptele sale

în

minte, ce

normative ?

Situ propune aceleaş reguli de judecată care se găsesc
în capul n ostru şi atunci e inutilă, sau propune altele
s trăine şi atuncea e infructuoasă.
1) Einleitzm.!J in die Pltilosophie
2) Syslem der Logik.

Cum vedem, folosul

p . 35 ·

3) A se vedea studiul meu : Filosofie şi ReUgle în

?:.o{t'ce, p. s s - 68.

Cercetări fllo­

Teoria Noţiunilor

48

practic al învăţăturii logicei, nu răsare cu o nE-mij locită
evidenţă.
Fireşte, răspunsul

bun

este că logica

norme heterogene mi n ţii - în

hipoteza

n"rme am avea putinţa să le urzim

-

nu
că

ci

propune
astfel de

pe acele na­

turale. Totuş, învăţătura ei, n u este inutilă, chiar subt
raportul practicităţii, pentru cuv ântul că a plicarea dela
sine a acelor norme e câteodată suspendată.
cazul discutat mai înaintP, al ambiguităţii
cărilor verbale, o cauză foarte i mportan tă
fundă

e

faptul

numai raţiune,

că

ci

vieaţa

Afară de

şi

al mas­

şi mai

pro­

psihică omenească nu este

intră mai mul ţi factori în compunerea

ei : mai intră asocieri

accidentale,
a

Posibilitatea de manifestare

senti mente,

omului

e

tendinţi.

cârm uHă

de

factori diverşi, şi nu se conduce de aceia cu necesitate
în direcţia
ce rost au

raţiunii. D acă Iuc1 ul nu ar fi aşa, atunci
acele erori, ce se găsesc în ştiinţa omenească ?

Ştiinţa răstoarnă azi acee ace se crezuse ieri, şi c u drept
s'a spus din

această

pricină,

istoria erorilor omeneşti .
de elementele
--

trecute

în unele ştiinţe
datoriie

j udecăţi,
logica

nu

cu

ştiinţei

este

fiecare concepţie,

alături

ra ţiunii , se

găsesc

ci urul

asocierilor

ştiinţifice

istoria

'
deosebire - u n n u m ăr de pre­

le-a cercetat.

toate operile

In

prin

că

In

întâmplătoare,

pe

care

p·ute, de aceasta în mai

se găseşte o pecete individuală"

Acea indi vidu alitate e alcătuită

j u dicii pe care o mul de

din num ărul
ş tii n ţă le aduce cu

de pre­
sine în

activitatea sa ştiinţifică, fie că izr01ăsc din sufl etul lui
personal, variabil dela o m

la

om, fie că

mediul social, schimbat dela epocă la epocă
1) A se

vedea B.

E Hlmann1 op. citat HP · I z

I S.

ema ă

1).

din

Un l uCi u

Introducere

49

e adevărat : că linia raţiunii nu reprezin tă direcţia unică
de manifestare a vieţii noastre

sufleteşti.

căi, dar nu ein gura. Acum, fireşte

că

E

una

dintr'alt

de vedere, logica în veci nu este şi nici nu

din

punct

poate să

fie, suspendată. Eroarea e destul de logică, dacă ţinem
seamă de impulsiunile care au determinat- o. Pri n faptul
că ne· o explicăm destul de bine luând în considerare
par tea noastră efectivă
dânsa n u are nimica

sau

automată,

straniu

care o are numai faţă de

şi

însemnea ză că

iraţi onal, calitate

nor mele pure

ale

pe

raţiunii.

Pe de altă parte, în cazul când omul săvârşeşte o cu­
getare nelogică - su bt impulsi a altor elemente sufleteşti­
dacă posedă cu adevărat în

minte normele cugetării

j uste, va trebui di simtă eroarea, şi să i se opue. Dacă
totuşi

erorile sunt

posibi le,

aceasta

nu

provine din

cauză că există inteHgenţe care să nu poseadă acele norme,
ci prin aceea că senti mentul hotărăşte o iner�ie a cu­
getării, o nefuncţionare a ei, - sau chiar dacă omul
simte o eroare. îşi poate zice că

simţi1·ea

nu este si­

gură nici ea. To cmai aci consistă însemnătatea practică
a logicei, dâncl aceluia care înva ţă reguiele ei, o înlesnire
de a se degaja de robia

tendinţelor inferioare, şi u n

criteriu mai sigur d e constatare a erorii. L a întreba rea,
cum poate învăţarea unor regul i să îndrepte starea de
lucruri semnalată,

vom răspunde :

logica, arăt ând re­

gulele cugetării drepte, ea face pe om să poseadă în
mod erplicit ceeace

înainte

posedase numai

implicit.

Şi între funcţionarea inconştientă a mecanismului gân­
d irii, şi cunoaşterea conştientă a l ui, este sau poate fi
o enormă deosebire de rezultat.

O

minte sănătos orga­

ni zată, dar care n u a învă ţat logica, dacă aude o părere
eronată va

sim ti,

dar n u

va şti

întotdeauna pentruce
4

Teoria Noţiunilor

50

e ero nată. Şi superioritatea lui a

§ti,

faţă de a

simţi,

stă în aceea că în cazul di n urmă poţi spune că ţi s'a
părut, pe când în cazul d'intâiu, nu. Prima
sigur,

a doua

oară

poţi să şovăeşti.

enormă economisire de energie să

oară eşti

Atunci este o

poti exterioriza re�

pede eroarea, şi dându- ţi seamă de abaterea ei preciză,
să ai complectă certitudine de ea. Este un prim triumf,
un prim mijloc dG rezistenţă a
pretenţii

sufleteşti.

In fine,

raţiunii, faţă de alte

tot în această ordine de

idei, pentru a se arăta cu m

prin

în văţarea regulelor

cugetării, aceasta îşi poate întări eventuala ei împotrivire,
uşura isbânda, şi mâna de predilecţie fiinta omenească
în direcţia lor, voiu cita câteva rânduri pe care le-am
scris altădată, câţiva ani în urmă, Ia primul entuziasm
pentru ştiinţa de care mă ocup şi aici. După ce ară­
tasem că logica analizând aparatul cugetării, desfăcându-1
bucată cu bucată şi îmbucându-1 la loc, oareeum ţi-1
aşează

înainte,

îi

dă o materializare,

o spaţializare,

•ce vaporoaselor fenomene mintale le lipsesc, continuam
cu vorbele următoare :
« O mul se conduce de sentiment. Preceptele raţiunii,
lipsite de o concomitantă afectivă, rămân litere moarte.
Atunci, aceea ce poţi face, dacă vrei ca dreapta j ude­
cată să te ducă - în afară că trebue s'o cunoşti bi n e ­
este să-i alipeşti un

sentiment,

şi încă un sentiment

puternic, capabil să precumpănească intensitatea
porniri. Fi reşte acel senti ment

trebueşte

altor

eă rămâe în

serviciul gândirii şi nu - ca in logica afectivă - să

ia pe aceasta în serviciul ei. Dar, în această subordo­

nare, să fie puternic,

să poată să lupte şi să biruiască

complexul celorlalte care se află veşnic în
este mi j locul de

a

noi.

Care

ne crea un sentiment în ser viciul

1ntroducete

gândirii,

care s'o

scoată

pe aceaşta

din

neturburata

pasivitate în care singură ar sta ? Reţeta nu poate fi
alta, decât aceea · de pretutindeni, anume să ne pasionăm
- cum ne-am pasiona de . orice alta - de înfăţişarea
operaţiilor minţii. Dacă e aşa, se poate vedea. îndată
imensa folosire a logicei

explicite. Câtă

vreme

acele

operaţii stăteau în forma vagă a nespaţialităţii lor, ele
nu puteau să o fere o ispită prea , mare în afecte, cum
pot să exercite spaţializate, în forma unei clădiri de
arhitectonică severă, cu colum � e regulate, cu proporţii
desăvârşite, cu un ansamblu măreţ. Logica explicită
ne proectează oarecum înainte structura raţiunii noastre,
făcând-o, cu această înfăţişare

clară, mai capabilă să

subjuge un sentiment intens. Va să zică această ştiinţă,
În afară că materializează aparatul găndirii, făcându - 1
mai pa1 pabil şi m a i clar, În afară, c ă luptă c u izbândă
împotriva

altei

a vantajul de a

periculoase
pune

materiali zări, mai are

raţiunea

într'o

şi

perspectivă mai

bună, pentru a-şi alipi o pornire activă care să execute
ordinele eh

1).

Cam tare poate, dar nu cred că greşit..

Să fie aceasta însă
per:5onal?
triumful

Poate,

o

cu

necontenit

părere
toate

al

singulară, un entuziasm
că nu-mi

adevărului

închipui că la

asupra erorii,

n'a

contribuit cu nimica şi frumuseţea lui...

1) Contribuţii la utilitatea logicei.
1905 pp. I I I6-I I I7,

•

Convorbiri litemre•

N o. I l şi � 2,

Teoria Noţiunilor

52

CA P. II.

Ce sunt şi cum se alcătuesc noţiunile.
I.

Noţi unile elemente şi scop a l Logicei.
z . A ş a zisele j udecăţi
fără n oţiuni. - 3. Procedeele de alcătuire ale noţiunilor. 4· Apreciarea lor.
5 · Greutăţile. pe care le întâ1npină fie­
care. - 6. Despre alte specii de noţiuni.
-

-

1. Am văzu t din desvol tările capi t olului preceden t,
care sunt legile logice, şi ce caractere fundamentale pot
să li se atribuea'3că, înlăturându-se controversele d'im­
prejurul lor.

O

ştiinţă, în afară de legi specifice, mai

are însă şi elemente proprii. Chimia are atomele, psiho ·
logia, senzaţiile

şi sentimentele elementare, sociologia,

după unii, hoarda, şi aşa mai departe. Edifici ul fiecărei
ştiinţe, în afară de legile
are, propriu, şi anumite
elemente,

care

sunt

după eaTe se construeşte, mai
elemente cu care se înfăptueşte,

părţile indecompozabile,

în care

edifieiul fiecărei ştiinţe se poate deviza. Elementele logicei
sunt

nojiunile;

şi trebue să adăogă m, un l ucru de al tfel

înţeles dela si ne, că după cum legile logice se găsesc
implicate Îp orice lege ştiinţifică m aterială, tot aşa orice
element

de construcţie,

al

să fie to todată, o noţiune.

oricărei

şt iinţi,

Alături de

tl ebueşte
u niversal ita tea

principiilor logice, avem de fapt, în orice caz ra tendinţiî
uni versalitatea n oţiunilor, prezenţa lor

,
în toate dome­

niile de cuno ştinţă adevărată.
Noţi u nile (sau co nceptele) nu sunt anumite date concrete,
ci

prelucrările a ceR tor date, ale tuturor. Noţiunile sunt
icoana unităţilor, aspectelor şi legătu1·ilor observate în
lume, nu aşa cum apar la un moment în 1•almă�agul in­
tuiţiei br1de, ci aşa cum sunt în ele însele, în oTice caz
aşa-cum apar totdeau na faţă de conştiinja impersonală a
tuturor oamenilor. N umai datele prelucrate pot să formeze

Ce sunt şi cum se alcătnesc n oţiuni i e

53

--------�-

o ştiinţă, sau - pri vit subt aspectul curat formal ­
numai între

aceste elemente prelucrate :r; ot avea loc

legături logice. « D i n elemente sferice, spune

Lot�e, nn.

e posibil să se fa<'ă o clădire, ci numai din pri zmatice,
care oferă, unul p( ntru altul, suprafeţe de ali pire. Tot
aşa . cu si mple impresii, câtă vrem e ele nu sunt nimica
al ta, decât afecţi uni ale sensibilităţii noa stre, nu se poate
face o l egătură logică, ci fiecare im presie, pen tru a fi
împreun abilă cu al ta şi a forma astfel, în înţeles logi c,

o cugetm·e, t rebueşte să fie de m ai înain te sezisat ă de

spirit într'o for m ă determinată, care să facă posibilă
această î mpreunare » . 1)
Teoria n oţiunilor d i mpreună cu acea a judecăţii (pentru
motive cum vom vedea comune) î ncep să capete în l ogica
elem entară, d i n ce în ce mai multă însemnă tate, am
putea zice, locul principal. Aceasta nu a fost totdeauna.
Mai demult, teoria silogismului era partea pri ncipală,
şi celelalte două, un fel de capitole preparatoare ale ei.
A ceastă schimbare a valorificării, atârnă de schi mbarea
uni tăţii de măsură cu care se preţues c lucrurile. Mai
înainte logica era pri vită i zolat, în chip de sine stăt ător
astăzi mai mult în calitate de instrument de cercetare,·
de unealtă a ştii nţelor co ncrete.

In primul mod de a

fi privi tă, fără îndoială, că �ilogismul era partea cea r:riai
i mportantă, din cele trei tradi ţionale, pentru cuvântu l
că la dânsul participa m ai mult şi mai vizibil raţiunea,
decât la celelalte, era o operaţie mai pur min tală, decât
j udecă ţile şi noţiunea. Partea formală predo mina asupra
î n tâmpl ă torul ui m at eri al, mai l i m pede, m ai evident, la
silogisme. De aceea silogismul părea operaţia supremă a
1) Grundf,ilge der I_�ogik nnd Eneylclopi:idie der Ph ilosopltie, p. 9·

Teoria Noţiun ilor

54

'
unei ştiinţe a formelor. Când însă logica a început a fi
privită mai În legătură cu ştiinţele materi ale, şi, cu toate
că nu i s'a contestat caracterul

formal, i

s'a atribuit

totuş ca menire principală, avansarea adevărului material,
atunci importanţa silogismului a dec ăzut, el a rămas un
instrument

subordonat, iar scopul >3uprem

al

ştiinţei

noastre devenea să ne - înveţe a d obândi iudecăţi exacte.
Poziţia centrală a teoriei judecăţilor în logica modernă
. este un lucru care se afirmă
lozincă a logicianilor de azi.
ultim este dobândirea

pretutindeni, un ft:l de

A

spune însă că s copul

de j udecăţi exacte (care sunt

forma oricărui adevăr), este tot acelaş lucru ca a spune :
dobândirea de

noţiuni

exacte.

Una atrage d upă dânsa

pe cealaltă. Fără a trece cu vederea şi chestiile deosebite
care se pun la teoria judecăţilor, şi care n u - şi au J ocul
la aceea a noţiu nilor, afirmăm totuş identitatea princi­
pială între cele două forme logice. D upă cum or:ce
noţiune se rezolvă într'o serie de j udecă ţi, tot aşa u n
şir d e judecăţi c u acelaş subiect s e condensează într'o
noţiune. A avea noţiuni exacte

despre lucruri, e tot

aceeaş cu a face j udecăţi exacte asupra lor, o noţiune
justă asupra omului, de pildă, echivalea z:.t cu în şirarea
subt formă de j u decăţi, a tuturor atribu telor pe care
omul le înfăţişează în m od obiectiv. Una este forma
statică a celeilalte, noţiunea e Virtualitatea adevărurilor
actualizate în judecăţ\ 1). Aşa se explică pentruce o clasi­
ficare, care e numai o rânduială de noţiuni, poate să
1) In scrierea "Beitrăge zur Logik (Ed. Ha din 1 9 12, p. 1 3)
Riehl suştine că actualizarea unei noţiuni o face definiţw, Credem
că logicianul german a pierdut din vedere caracterul rezumativ al
definiţiilor, care opreşte înşirarea integrală a virtualităţilor noţiunii".
N otă la Ed. !Ia).

Ce sunt şi cum se alcătuesc noţittnile

55

dărâme sau s ă afirme o ideie, întocmai c a j udecăţile
(cărora le incumbă de drept sarcina aceasta). Un natu­
ralist contemporan, vorbind despre

Linne,

rlupă ce arată

că dânsul nu s'a îndoit o clipă de iJeia fixităţii speciilor,
arată totuş chipul în care a sprijinit fără voe concepţia
transformistă,

«

..

.d�că

a adus oarecare sprijin apariţiei

viitoare a ideilor transformiste, aceasta a fost i ncidental,
desemnând, în clasifi�area sa, omului, nu numai un loc
pri ntre alte a nimale, dar chiar în gen ul care cuprindea,
împreună

cu

dânsul,

m aim uţele

antropomorfe,

omul

nefiind d ecât una din speciile acestui gen » . 1) Aşa dar

.
Linne, deşi în exprimarea actual i z at ă a ideilor sal e (în
j udecăţi), era partizanul vechilor teorii, a izb utit totuş
cu o rânduire de noţiuni, să dea o prim ă luptă pentru
dărâmarea judecăţi lor vechi, şi o pri m ă expresiu ne adevă­
rurilor noi.
Fiecare ştiinţă urmăreşte elaborarea
noţiu ni exacte în

m ateria · respectivă.

unui sistem de
A vând noţiuni

exacte,· care să le aşezăm l a baza argumentărilor noastre,
dispar o mulţime de erezii şi presupuse · i mposibilităţi.
A şa de pildă cine ar mai putea susţ]ne vechiul precept
religios că pentru a dobândi fericirea trebue să înfrânăm
avântul raţiunii noastre, odată ce avem o noţiune exactă
asupra fericirii şi ştim că dânea rezultă din libera exer­
citare a tuturor funcţiunilor noastre, pri n urmare · şi a
raţiunii ? Cine va mai susţine că trecerea dela eterul

impondemb il

la materia

ponderabild

. este o imposibj,li­

tate, dacă ne alcătui m o noţiune corectă despre impon­
derabil, şi spunem că dânsul reprezintă numai
scapă m ăsurilor noastre de greutate, iar

nu

greutate absolută ? Pri n urmare, încă o dată,
l ) l"'ves De/age. Les Th eories de l'Evolution,

p.

II.

ceeace

lipsa
a şa

de

cum

Teoria Noţiunilor

56

------

spunem

că

materie,

scop ul ştiinţelor este să dobândească, într'o

un

număr

de

j udecăţi

adevărate, putem e ă

spunem, pri vind lucrurile î n m od static, c ă a u scopul
de a întocmi un complex de

noţiuni

exacte.

Atunci

logica, şi dânsa ar avea ca scop suprem să în veţe cum
trebuesc -- în

orice

domenii -- d obândite

noţiunile

exacte, să expună, cu o vorbă, regulele comune tuturora,
odată cu alte amănunte asupra lor.
Aj unşi ac}, ne găsim fa ţă în faţă cu două co ntro verse,
s'ar zice cu două cercuri vicioase.

1)

Am zis că noţiu­

nile sunt scop al logicei, dupăce spusesem că sunt şi
elemen te ale ei. Pri nci piile logice pe deoparte el a borează
noţiuni le, şi pe de alta funcţionează numai
Pri n urmare se presupun ' reciproc,

2)

operaţie logică importantă, presupun

între

ele.

Ju decăţile, o altă
noţiunile,

repre­

zentând actualizarea raporturilor potenţiale dintre ele, pe
de alta sunt presupuse de către noţiuni, care ar fi numai
condensarea

unei

serii

de j udecăţi,

ca

subiect comun.

In orice mod vom căut a să înlăturăm contrazicerea,
trebueşte să spunem de-a (:apul, că mintea omenească,
în o cazii relati v n umer oase, e în tâmpinată de astfel de

«cercuri >',

de lucruri care se presu pun reciproc, şi este

una din ins u fi cienţe l e sale
totdeauna o sol u ţie depli n

fireşte de acele

01

ganice,

<:ă

nu

s atisfăcătoaH '.

poate

Nu

da

vorbim

petiţii de prin cip, care se să vârşesc de

unii şi de alţii, în îm prej urări, în care puţină agerime
le- ar fi e vitat, ci de chestiuni fundamen tale

de

prin­

cipiu, unde aflăm atari si tuaţiuni, şi unde dacă putem
clarifica m ult, nu putem par'că să lăm uri m t ot.
Dubla poziţie a noţiunilor în logică, aceea de

a

fi

la baza şi la sfârşitul cunoştinţei, punct de plecare şi
punct de încheere pentru ea, a fost recun oscut� dt multă

Ce sunt şi cum se alcătuesc noţiunile

vreme, dela

Aristoteles,

ceeace înseamnă pen tru logică

cele mai depărtate tim puri ale ei.
asemeni,

semnalează

57

chestiunea

Logici anii
şi

noi,

,
de

Trun dt

o discută.

rezolvă problema în modul următor : Elaborarea noţiu­
nilor, are d i ferite trepte de desăvârşire. Noţiunile după
ultima treaptă (pe care el le n umeşte

ştiinţifice)

sunt

un product târziu, care p resupun un travaliu îndelung,
o serie întreagă de j udecăţi. Dacă însă ne coborâm pe
scara noţiunilor înfăptuite, până jos, întâlnim pe treapta
<lin urmă, noţiuni al căror u nic drept de a se
astfel,

derivă

de

acolo

că

sunt

unităţi

chema

sezisate

de

n;1inte, nu sunt numai impresii senzibile. Aceste noţiuni
de bază

- pe care dân ml le numeşte logice - ar fi

elementele o peraţiilor l ogice, care elemente nu pot
precedate de nici o altă fu ncţiune logică
ideia lui Wundt - care se "rosteşte
scurt -- prin faptul că nişte

date

1).

fi

Probabil în

aicea .foarte
intuitive

pe

au fost

sezisate de minte, au căpătat ceva obiectivitate, a u do­
bândit, vorba lui Lotze, puţină formă prizm atică,
ca să poată î ntrucâtva alcătui o

clădire

făcută

aşa
după

legile logice.
Un lucru pare a fi clar :

Că există o scară de no­

ţiuni, de o perfecţie inegală, că întru cât priveşte cele
m ai desăvârşite, acestea cu siguranţă presupun apa­
ratul complect al tuturor operaţiilor raţiunii, că garanţia
desăvârşirii lor stă tocmai

în aceea că au fost elabo­

rate cu neconditionata funcţionare a principiilor logice. Tot
aşa rămâne cert că punctul de plecare al acestor noţiuni
perfecţionate,

au fost

noţiuni

mai

vechi şi

de pe o

treaptă inferioară, care s'au prelucrat cu ţimpul mai bine,
1)

Op citat, pp, gr, 9 2

Teoria Noţiunilor

58

-------

mai îngrijit, mai exact. Di ficulta tea. persistă cu deose­

bire la primelfil n oţiuni înfăptuite, ca re dau naştere Ia

dilema : Sau acele noţiun� nu presupun nici o operaţie

logică şi atunci în

ce

mai sunt prelucrări ; sau ele au

fost- cât de rudimentar - elabora te de lr gile logice şi
atunci nu sunt elementele indispensabile ale funcţionării
aceiiltor legi, care înaintea lor, s'au exercit at fără ele.
Câteva lămuriri găsim în Sigfvan, cu privire la ace­
leaşi chestiuni. Pe cât se pare, după dânsul, j u decăţile
veritabile trebuesc să fie precedate de noţiuni efe ctuate.
A face j u de cata : a este deosebit de b, aceasta presu­
pune-pe lâ n gă existe nţa an ti cipată a noţiunil or a şi

b

-să existe şi n oţiunea de << deosebire » . Dar aceste no­
ţiuni cu m s 'au alcătuit ? Ce ne-a făcut să degaj ăm pe
a de

b la p rima prelucrare a intui ţiei şi să

formăm

pe deasupra şi noţiunea generală de « de osebire )) ? Oare
nu tocmai judecata :

a

e deosebi t de b ? După Sigwart,

funcţ\unea anterioară alcătuirii noţiunilor nu este această
j udecată - pe care cum am vă z ut o consi deră posteri

­

oară--ci aşa n umita « Observare a deosebirii )) , un fel
de act mai puţin decât o j udecdă, până la un pu:qct
alogic, relegat în apropiere de percepţiunea însăşi

1).

Din toate acestea un lucru pare a fi adev ărat şi trebue
ţinut în seamă pentr}l a clarifica problema noastră. Tre·

bueşte adm i 3ă o are�are continu i tate între i n tui ţ ie si ope­
raţiile logice, altfd . ne eternizăm în d il ema aceasta. E
necesar să presupunem că se poate pe baza intuiţiei,
într' u n mod inconştient fireşte, alcătui câteva noţiuni
rudimentare, adică organiza uni t ăţi cu ceva obiectivitate,
prin degajări şi imbinări de elemente. Chiar dacă acum
1

Logik,

vol. Il,

p. 40.

Ce sunt şi cum se alcătuesc noţiunile

59

s'ar susţine că acele fu ncţiuni obscure, care organizează
primele noţiuni, sunt tot principiile logice însele, exercitate
în chip inconştient, va rămâne o deosebire în aceea,

că pe când aplicarea cou�Uentă a legilor logice şi
efectuarea judecăţilor presupune o existenţă con�tientă
de notiuni, alcătuirea p1·imelor notiuni se poate face
cu antecedente incon�tiente, - a�a că noţiunile con ·
tinuă să merite titlul de elemente logice.
Admiţând oarecare similaritate şi, prin aceasta, con­
tinuitate între fizionomia datelor intuitive şi p roductele
1

i ntelectului superior, nu m ai are nimica straniu hipoteza- către care personal încli năm - că acele funcţiuni
inconştiente cu care fabricăm primele noţiuni sunt prin­
cipiile logice însele, deşi afirm asem m ai înainte că ele
nu se pot aplicR. decât elementelor conceptuale. Odată
admisă similaritatea, fără a călca ultima afirmare, putem
presupune că legile logice se

aplică datelor intuitive,

în punctele în care acestea se aseamănă cu conceptele,
prezentând un rudi mentar caracter de obiectivitate. Sau
reveni nd la s-cggestiva comparare a lui Lotze, se poate
face o mică construcţie şi cu elemente sferice, în mă­
sura în care a cestea nu vor fi absolut sferi ce-şi deci

· complect heterogene celor prizmatice-în măsura în care
vor a vea vreo parte mai turtită, cu care să şe alipească
de alte elemente. In orice caz, conexitatea dintre legile
logice şi noţiuni (acestea servind ca elemente specifice
de aplicaţie) rămâne valabilă, prin m anifesta tendinţă
care se remarcă, de a se elabora n oţiuni din ce în ce
mai perfecte, ceeace dovedeşte că elementele

pToprii

de

aplicare ale acelor legi, sunt noţiunile, şi numai ele. ­
Că procesul alcătuirii n oţiunilor, la origina lui e în·
conjurat de oarecare obscuritate, şi că în acel punct

e

Teoria Noţi unilor

60

greu să se precizeze- oricâte lăm uriri s'ar da- cui a p ar­
ţine prioritatea, legilor logice sau elementelor, aceasta
am recunoscut- o de-acapul. Şi singurul mijloc de a şterge
cât se poate mai mul t impresia de cerc vici os, este în­
trebuin ţarea acelei formule care pare m ai comodă pentru
i nteligen ţa n oastră, în a stfel de împrej urări : anume să
spunem că cele două forme logi re discutate sunt

si­

multane.
2. Mai lesne de arătat că nu există o excepţie reală

dela afirmarea că principiile logice se aplică numai la
concepte, că orice judecată se face cu n oţiuni, e în cazul
acelor j u decăţi pe care nemţii le numesc

mungsurtheile » .

«

TVah1·neh­

Pentru a se vedea ce sunt şi cu ce pre­

tenţii se pot înfăţişa această specie de i u decăţi, vom
reproduce câteva rânduri, ale unui filozof care a scris
o

interesantă m onografie asupra judecăţii, TV:

le'ff_t.

Jerusa­

Iată caracteristica lor :

<< Cuvântul- subiect la o atare j u decată este într'atâta
o noţiune, întrucât cu vântul are

o

sem nificare generală,

şi la lucrul i n dividual determinat pe care îl văd acum,
nu denumeş te decât ceeace, acest l ucru posedă în comun,
cu altele om ogene. Pen trucă însă la